Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANGELOLOGIA

   

  ANGELOLOGIA (gr. dggelos = zwiastun, posłaniec, anioł + logos = słowo, nauka) run. Angelologie

  W scholastyce arabskiej i chrześcijań­skiej (Awicenna, Tomasz z Akwinu, Jan Duns Szkot): wjrwiedzione z przesłanek biblij­nych i dogmatycznych spekulacje filozofi­czne dotyczące natury i sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGENEZA

   

  ANTROPOGENEZA dnthropos = czło­wiek + genesis = pochodzenie) ang. anthropogenesis; fr. anthropogenese; nm. Anthropogenese

  biol. Antropogeneza przyrod­nicza — ewolucyjny proces stopniowego powstawania i rozwoju gatunku Homo sa­piens lub dział —> antropologu (1) zajmujący się pochodzeniem gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIHILACJA

   

  ANIHILACJA (nłc. annihilatio = unicest­wienie) ang. annihilation; fr. annihilation; nm. Annihilation, Yernichtung, Zerstorung

  fiz. Zjawisko zacłiodzące podczas zde­rzenia się cząstki z antycząstką, polega­jące na ich przekształceniu się w kwanty promieniowania elektromagnetycznego i/lub w inne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

   

  ANTROPOLOGIA (gr. anthropológos = mówiący o ludziach, od dnthropos = czło­wiek + logos = słowo, nauka) ang. anthropology; fr. anthropologie; nm. Anthropologie

  1. Antropologia przyrodnicza — natika badająca człowieka jako biologicz­ne podłoże zjawisk społecznych (J. Czekanowski). Antropologia fizyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /4 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMAL

   

  ANIMAL METAPHYSICUM (nłc. = zwierzę (stworzenie) me­tafizyczne) -> Antropologia (3B).

  ANIMAL RATIONALE (łc. = zwierzę rozumne, tłum. z gr. Rodzaj (2) najbliższy i —> różnica (3) gatunkowa w definicji człowieka (—> de­finicja klasyczna): „Człowiek jest to zwierzę rozumne" (określenie przekaza­ne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIA

   

  ANARCHIA (gr. = brak wła­dzy, bezprawie) ang. anarchy; fr. anarchie; nm. Anarchie

  Stan bezładu w społeczeństwie bez rzą­du lub w którym władze polityczne nie mają autorytetu; stan taki oznacza, że nie obowią­zuje wówczas żadne prawo stanowione. Ter­min „anarchia" w tym znaczeniu wprowa­dzony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANAMNEZA

   

  ANAMNEZA (gr. = przypo­minanie sobie, pamięć) ang. anamnesis; fr. anamnese; nm. Anamnese

  U Platona: poznanie przez przypo­minanie sobie idei, z którymi dusza obco­wała przed połączeniem się z ciałem. Kon­cepcja poznania przez anamnezę zakłada wędrówkę dusz (-> metempsychoza).

  psych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGAT

   

  ANALOGAT (nłc. analoga, -orum = słowa zbieżne, odpowiadające sobie, oddające tę samą myśl, z gr. andlogos = proporcjonal­ny, podobny) ang. analogat; nm. Analogat Desygnat określonego terminu -> ana­logicznego (1), jeden z podmiotów realizo­wania się wspólnej takim podmiotom pro­porcjonalnej treści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGIA

   

  ANALOGIA = odpowie-dniość, podobieństwo) łc. proportio, analo­gia; ang. analogy; fr. analogie; nm. Analogie

  1. metod. Podobieństwo zachodzące mię­dzy przynajmniej dwoma przedmiotami A i B, będące podstawą rozumowania, które stwierdza, że B ma określoną cechę, ponieważ ma ją A, pod jakimś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNY

   

  ANALOGICZNY (gr. = oparty na proporcji matematycznej) nłc. analogicus; ang. analogous; fr. analogue; nm. analog

  Orzekający o przedmiotach, do któ­rych się odnosi, nie jednoznacznie, lecz na zasadzie podobieństwa, jakie zachodzi mię­dzy tymi przedmiotami. Podstawą podo­bieństwa może być np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt

Do góry