Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANTYNOMIA

   

  ANTYNOMIA (gr. = wza­jemna sprzeczność praw) ang. antinomy; fr. antinomie; nm. Antinomie

  1. log. -^ Sprzeczność (1) między dwo­ma zdaniami należącymi do tego samego rozumowania, powstała mimo respekto­wania obowiązujących reguł formułowa­nia i uzasadniania twierdzeń; stąd rozwią­zanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIZM

   

  ANTROPOLOGIZM ang. anthrapologism; fr. anthropologisme; nm. Anthropologismus, Humanismus

  Pogląd, według którego osobniczy roz­wój człowieka wyznaczony jest w większej mierze przez biologiczne cechy jednostki aniżeli przez jej historyczno-społeczne związki ze środowiskiem (L. A. Feuerbach,

  N. G...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIMUS

   

  ANIMUS (łc. animus = duch żywotny, dusza (w sensie biologicznym); dusza jako właściwa ludziom zdolność myślenia i czucia, z gr. dnemos)

  U C.G. Junga: uosobierue cech natury męskiej stanowiące nieuświadomioną część osobowości kobiecej. Termin prze­ciwstawny: to—> anima (2).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOMORFIZM

   

  ANTROPOMORFIZM anthropomor-phos = mający kształt ludzki, od dnthropos = człowiek + morphe = kształt, wygląd) ang. anthropomorphism; fr. anthropomorphi-sme; nm. Anthropomorphismus

  Termin tworzący wraz z terminami po­krewnymi, takimi jak „antroponoetyzm" czy „antropopatyzm", grupę charakterysty­czną dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIOŁ

   

  ANIOŁ (gr. dggelos = zwiastun, posłaniec) nłc. angelus; ang. angel; fr. ange; nm. Engel

  W teologii dogmatycznej: duch czy­sty stworzony przez Boga, w hierarchii bytów zajmujący miejsce pośrednie mię­dzy Bogiem a ludźmi. Na podstawie da­nych biblijnych podkreśla się, że nazwa „anioł"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

   

  ANARCHIZM ang. anarchism; fr. anar­chie, anarchistne; nm. Anarchismus

  Doktryna społeczno-polityczna negująca prawo państwa do interweniowania w życie jednostki i postulująca zniesienie wszel­kiej władzy politycznej i organizacji pań­stwowej. Idee anarchistyczne głosili już sta­rożytni sofiści, cynicy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPONOETYZM

   

  ANTROPONOETYZM dnthropos = człowiek + noetos = dający się pojąć rozu­mem, intelektualny, myślowy)

  Jedna z postaci —> antropomorfizmu, według której świat jako stworzony przez Boga stanowi racjonalną całość ze wzglę­du na podobieństwo rozumu boskiego i ludzkiego. Według tego poglądu Bóg miał­by...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

   

  ANOMIA (gr. = bezprawie, za­przeczenie prawa) ang. anomia; fr. anomie; nm. Anomie

  et. Zaprzeczenie zarówno ->heteronomii (1), jak i —> autonomii (1), biorące się z przekonania, że moralność może się obejść bez praw, obowiązków i sankcji, gdyż wy­starczającą podstawą ludzkiego działania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANCILLA THEOLOGIAE

   

  ANCILLA THEOLOGIAE (nłc. = służebnica teologii)

  Określenie dialektycznej funkcji filo­zofii w sytuacji, gdy jest ona podporząd­kowana teologii, charakterystyczne dla niektórych kierunków filozofii średnio­wiecznej (np. Jan Szkot Eriugena, Anzelm z Canterbury fides quaerens intellectum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOCENTRYZM

   

  ANTROPOCENTRYZM dnthropos = człowiek + nłc. centrum (z gr. kentron) -punkt środkowy) ang. anthropocentrism; fr. anthropocentrisme; nm. Anthropozentrismus

  Uznawanie człowieka za ośrodek i ceł całej rzeczywistości, szczególnie zaś przypisywa­nie ludzkiej świadomości autonomicznej roli w poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt

Do góry