Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ANTYCYPACJA

   

  ANTYCYPACJA (łc. = wstę­pne pojęcie, pierwotne wyobrażenie o czymś) gr. prólepsis (1); ang. anticipation; fr. anticipation; nm. Antizipation, Yorwegnahme

  U stoików i epikurejczyków: sponta­niczne przechodzenie od szczegółowych spostrzeżeń do sądu ogólnego.

  U F. Bacona: przedwczesne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPSYCHOLOGIZM

   

  ANTYPSYCHOLOGIZM (gr. anfz = prze­ciw + —> 'psychologizm') ang. antipsychologism; nm. Antipsychologismus

  Stanowisko zaznaczające się w niektó­rych nowszych kierunkach filozoficznych i w humanistyce, przeciwstawiające się psychologizmowi.

  metaf., t. pozn. Stanowisko sprzeciwia­jące się sprowadzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYINDUKCJONIZM

   

  ANTYINDUKCJONIZM (gr. antz= prze­ciw + łc. inductio = wprowadzenie) metod. Pogląd przeciwstawny os—> indukcjonizmowi, zwany też niekiedy dedukcjonizmem (z powodu pod­kreślania roli metody dedukcyjnej w na­ukach empirycznych), odrzucający tezę o niezależności języka obserwacyjnego od języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYLOGIA

   

  ANTYLOGIA (gr. = zaprze­czenie, spór, kontrargument) ang. antilogy; fr. antilogie; nm. Antilogie

  U sceptyków greckich: przeciwstawność zdań w dyskusji, a zwłaszcza prze­ciwne sobie argumenty (w tym ostatnim znaczeruu termin grecki występuje w licz­bie mnogiej).

  W biblistyce: sprzeczność —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYLOGIZM

   

  ANTYLOGIZM he antilogike [sc. techne] = umiejętność dysputowania) ang. antilogism

  W logice tradycyjnej: takie zestawienie trzech zdań, że z każdej pary wynika zda­nie sprzeczne z pozostałym zdaniem.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOPATYZM

   

  ANTROPOPATYZM (antropomorfizm psychiczny) (gr. anthropopathes = mający ludzkie uczucia, od dnthropos = człowiek + pdihos — czucie, doznawanie) ang. anthropopathism; nm. Anthropopathismus Jedna z postaci -^ antropomorfizmu.

  Przypisywanie zwierzętom, roślinom, a nawet przedmiotom martwym uczucio­wości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYMATERIA

   

  ANTYMATERIA anti = przeciw + łc. materia) ang. antimatter; fr. antimatiere; nm. Antimaterie

  fiz. Postać materii, którą przyjmowano do niedawna jedynie hipotetycznie, mia­nowicie na zasadzie podstawowego w te­orii cząstek prawa symetrii (P. A. M. Di­rac, 1928). Antymateria zbudowana jest z — poznanych już...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOTEIZM

   

  ANTROPOTEIZM dnthropos = czło­wiek + theos = Bóg) fr. anthropotheisme; nm. Anthropotheisntus

  Termin użyty przez L. Prata na okre­ślenie dążności rozumnej natury ludz­kiej do uduchowienia i przebóstwienia. Dążność ta jego zdaniem wzrasta w toku dziejów.

  Skrajna postać -> antropocentryzmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNATURALIZM

   

  ANTYNATURALIZM anti = prze­ciw + łc. naturalis = przyrodzony, natural­ny) ang. antinaturalism

  Kierunek w filozofii nauki przeciwstaw­ny -^ naturalizmowi (4), postulujący epistemologiczną i metodologiczną odmien­ność nauk społecznych i humanistycz­nych w stosunku do nauk przyrodni­czych; odmienność ta...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOZOFIA

  ANTROPOZOFIA (gr. anthropos = czło­wiek -I- sophia = mądrość) ang. anthroposophy; fr. anthroposophie; run. Anthroposophie

  Nazwa użyta po raz pierwszy przez Th. Yaughana (1650).

  Doktryna postulująca nawiązanie kon­taktu z Bogiem nie za pośrednictwem po­znania zmysłowego lub roztimowego, lecz poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry