Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Antarala

  W architekturze ind. przedsionek;występuje najczęściej jako odrębna część świątyniłącząca salę obrzędową (—» mandapa) z sanktuarium.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APODYKTYCZNY

   

  APODYKTYCZNY = przekonywający, dowodzący, od apodeiksis = dowodzenie dedukcyjne za pomocą sylogizmu) nłc. apodicticus; ang. apodeictic, apodictic (1), apodictical (2); fr. apodictique; nm. apodiktisch

  1. log. Koniecznościowy, tzn. dotyczą­cy tego, co konieczne — bądź jako wypro­wadzonego z przesłanek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHAEUS

   

  ARCHAEUS (nłc. , od gr. archaios = pierwotny, prosty, dawny) ang. archeus; fr. archee; nm. Archeus I Archaeus

  U Paracelsusa i J. B. van Helmonta: za­sada życia, życiodajna siła, dla każdej isto­ty żywej odrębna i decydująca o jej rozwo­ju. Stąd utworzona przez E. D. Cope'a na­zwa „archestetyzm" na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APORIA

   

  APORIA (zleksykalizowana forma grec­kiego słowa = bezdroże, bezrad­ność; trudność, kwestia sporna) ang. aporia; fr. aporie; nm. Aporie

  Problem, który pomimo poprawnego ro­zumowania trudno jest rozwiązać przy ak­tualnym stanie wiedzy.

  U Arystotelesa aporie można pojmować dwojako:

  w aspekcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFANTYCZNY

   

  APOFANTYCZNY = twierdzący, od apophansis = okazanie, oświadczenie; twierdzenie) ang. apophantic; fr. apophantique; nm. apophantisch

  1. Określenie zdania, które może być zarówno twierdzące (kataphatikós), jak i przeczące (apophatikos). Zdanie apofanty-czne jest zdaniem orzekającym (u Arysto­telesa:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOSTERIORYZM

   

  APOSTERIORYZM <łc. a posteriori = od następnego)

  t. pozn. Stanowisko przeciwstawne ps—> aprioryzmowi, zwane niekiedy empiryzmem epistemologicznym, niekiedy empiryzmem metodologicznym, albo też jednym i drugim łącznie. Według aposterioryzmu prawdziwość poznania może być uzasad­niona — bezpośrednio lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOFATYZM

   

  APOFANTYKA (gr. apophantikós = twier­dzący) ix. 1'apophantiąue; nm. Apophantik

  Nazwa stosowana niekiedy na określe­nie tej części logiki Arystotelesa, która tra­ktuje o zdaniach.

  E. Husserl wyróżnia w obrębie logiki formalnej logikę apofantyczną(AMS-sagenlogik).

   

   

  APOFATYZM (gr. apophatikos =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APRIORYZM

   

  APRIORYZM (łc. a priori = uprzednio, z góry) ang. apriorism; fr. apriorisme; nm. Apriorismus

  1. t. pozn. Stanowisko przeciwstawne vs-^ aposterioryzmowi, zwane także ra­cjonalizmem metodologicznym, przyzna­jące rozumowi, nie zaś doświadczeniu główną rolę w poznaniu. Rozróżnia się:               a.)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APOKATASTAZA

   

  APOKATASTAZA = przywrócenie do poprzedniego stanu, po­wrót do czegoś) łc. restitutio; ang. apocatastasis; fr. restitution; nm. Apokatastasis

  U pitagorejczyków i u Heraklita z Efe­zu: powrót wszystkiego, co było, do stanu pierwotnego. Idea ta znalazła wyraz w stoickiej teorii -^ wiecznego powrotu (Id)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APROBATA

   

  APROBATA (łc. approbata = rzeczy za­twierdzone) ang. approbation, approval, ~ sanction; fr. approbation; nm. Billigung, Beifall

  1. Sąd zawierający pozytywną pod względem moralnym, estetycznym lub utylitar­nym ocenę czegoś.

  2. Elementarna reakcja emocjonalna do­datnia, stanowiąca podstawę i zarazem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt

Do góry