Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ARETOLOGIA

   

  ARETOLOGIA arete' = dzielność, cno­ta + logos = słowo, nauka) ang. aretology; nm. Aretologie

  Nauka o cnotach — dział —> filozofii pra­ktycznej (2) dotyczący zarówno sprawności moralnych (cnoty etyczne), jak i sprawności poznawczych (cnoty dianoetyczne).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASPEKT

   

  ASPEKT (łc. aspedus = spojrzenie; wi­dok, wygląd, obraz; możność widzenia kogoś lub czegoś) ang. aspect; fr. aspect; nm. Aspekt

  metod. Strona przedmiotu, z której ów przedmiot jest ujmowany:

  w znaczeniu podmiotowym — punkt widzenia;

  w znaczeniu przedmiotowym — to, co ujęte z jakiegoś punktu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYTMETYZACJA

   

  ARYTMETYZACJA arithmetikós = umiejący Uczyć, dotyczący liczenia) ang. arithmetization; fr. arithmetisation; nm. Arithmetisierung

  metod., log. Metoda badania —> języków sformalizowanych stosowana w -> metalogice, polegająca na wzajemnie jednozna­cznym przyporządkowaniu liczb natural­nych wyrażeniom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENT

   

  ARGUMENT (łc. = dowód) ang. argument; fr. argument; nm. Argument, Beweis

  W logice tradycyjnej — zdanie użyte ja­ko przesłanika w uzasadnieniu, w dowodzie.

  log. Wyrażenie lub wyrażenia, z który­mi dany funktor tworzy jakieś nowe wyra­żenie: predykat — formułę zdaniową, a symbol funkcyjny —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /6 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHITEKTONIKA

   

  ARCHITEKTONIKA gr. architektonike [sc. techne] = sztuka budowlana) ang. architectonics; fr. l'architectonique; nm. Architektonik

  Według Arystotelesa: architektonicz­ną nazywa się wiedzę, umiejętność, porów­nując ją z jakąś inną wiedzą, umiejętnością i stwierdzając, że cele tej drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA

   

  ASCEZA (gr. = ćwiczenie, pra­ktykowanie; tryb życia) nłc. ascesis; ang. ascetics; fr. ascese; nm. Askese, Aszese

  Dobrowolne i metodyczne stosowanie surowych praktyk życiowych, takich jak umartwianie ciała, różnorakie ogranicze­nia i wyrzeczenia, podejmowane w prze­konaniu, że warunkują one rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTACJA

   

  ARGUMENTACJA <łc. = dowodzenie, uzasadnienie) ang. argumentation; fr. argumentation; nm. Beweisfiikrung, Argumentation

  Użycie —> argumentów (4a) (= argumen­towanie) lub sam ich zestaw, zazwyczaj w postaci jakiegoś ciągu twierdzeń, tak lub inaczej uporządkowanych zależnie od zastosowanej taktyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASEITAS

   

  ASEITAS (nłc. (aseitas> = niezależność w istnieniu od czegokolwiek innego, z łc. ase = przez siebie, od siebie) ang. aseity; fr. aseite; nm. Aseitat

  Jako polski odpowiednik terminu aseitas proponowany był niegdyś neologizm 'odsiebność', który się jednak nie przyjął.

  metaf. Stan bytu, który ma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTEFAKT

   

  ARTEFAKT (łc. arte factum = sztucznie wytworzone, od ars = sztuka i facio = czynię, wytwarzam) ang. artefact, artifact, articraft; fr. artefact, artifait; nm. Artefakt

  Wytwór człowieka imitujący lub zastę­pujący nieorganiczny albo organiczny twór natury; może to być przedmiot materialny (np. proteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASERCJA

   

  ASERCJA (łc. = uznanie, twier­dzenie) ang. assertion; fr. assertion; mn. Assertion, Behauptungsatz

  1. log. Uznanie jakiegoś zdania za praw­dziwe lub własność sądów wydanych z przekonaniem o ich prawdziwości (w od­różnieniu od sądów tylko pomyślanych lub przedstawionych, czyli —> supozycji /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /4 355

  praca w formacie txt

Do góry