Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ATRYBUCJA

   

  ATRYBUCJA <łc. = przydzie­lanie, przyporządkowywanie) ang. attribution; fr. attribution; nm. Attribution

  W filozofii bytu — określenie jednej z odmian -> analogii (II-2b) pojęciowo-bytowej, wyrażającej pewną strukturę pojęć. Odmiana ta występuje wówczas, gdy -> relacje (lA) przyczynowo-skutkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYMILACJA

   

  ASYMILACJA (łc. assimilatio = upodob­nienie) ang. assimilation; fr. assimilation; nm. Assimilation, Angleichung, Yerahnlichung

  biol. Asymilacja biologiczna — przyswajanie przez żywy organizm, doko­nujące się dzięki przemianie materii, składni­ków środowiska zewnętrznego, takich jak związki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOLOGICZNY

   

  AUTOLOGICZNY autos = sam + lo­gos = słowo, nauka) ang. autological; nm. autologisch

  log. Określenie orzecznika, który ma sam opisywaną przez siebie własność, np. słowo „drukowany" jest orzecznikiem autologicznym wówczas, gdy jest wydru­kowane; to-> heterologiczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATRYBUT (przymiot)

   

  ATRYBUT (przymiot) = (to, co) przyłączone, dodane, włączo­ne) gr. idion; ang. attribute; fr. attribut; nm. Attribut

  1. metaf. —> Cecha (2) jakiegoś bytu nie­odłączna od niego, czyli taka, bez której nie mógłby on istnieć, której zatem nie

  można od niego pojęciowo oderwać bez zniekształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

   

  ATARAKSJA (gr. = brak za­mętu, niepokoju; obojętność, spokój) ang. ataraxia; fr. ataraxie; nm. Ataraxie

  W starożytnej etyce greckiej — określe­nie stanu ducha charakteryzującego się spokojem wewnętrznym, osiąganym przez wyzbycie się nadmiernych pragnień oraz lęku przed śmiercią i cierpieniem, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTARKIA

   

  AUTARKIA (gr. = samowy­starczalność, niezawisłość) ang. autarky; nm. Autarkie

  et. Zalecane w starożytnej etyce grec­kiej (Sokrates, cynicy, stoicy) wewnętrzne uniezależnienie się człowieka od świata zewnętrznego, tj. od innych ludzi, a przede wszystkim od rzeczy. Ideał autarkii znalazł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUMPCJA

   

  ASUMPCJA (łc. = przyjęcie, wybór) ang. assumption; fr. assumption; nm. Annahme, Yoraussetzung

  metod. Przyjęcie jakiegoś twierdzenia do czasu udowodnienia twierdzenia przeciw­nego; także: samo przyjęte w ten sposób twierdzenie. —> Supozycja (2).

  U Boecjusza: -^ przesłanka mniejsza sylogizmu.

  U...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYSTOKRACJA

   

  ARYSTOKRACJA = rzą­dy dobrze urodzonych; rządy najlepszych, idealny ustrój społeczny) ang. aristocracy; fr. aristocratie; nm. Aristokratie

  Ukształtowany w starożytności us­trój społeczny przeciwstawny z jednej strony monarchii, z drugiej zaś > de­mokracji, polegający na sprawowaniu rzą­dów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASOCJACJONIZM

   

  ASOCJACJONIZM ang. associationism; fr. associationnisme; nm. Assoziations-Psychologie

  Kierunek w psychotogii empirycznej (m. in. D. Hartley, H. Ebbinghaus, Th.-A. Ribot, Th. Ziehen) wywodzący się z teorii poznania (m. in. D. Hume, J. Mill, J. St. Mill, A. Bain, J. F. Herbart, H. Spencer), wyjaśniający...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARYTMETYKA

   

  ARYTMETYKA (gr. [sc. techne] = umiejętność liczenia, od arithmos = liczba) ang. arithmetics; fr. l'arithmetique; nm. Arithmetik

  Najstarszy i zarazem podstawowy dział matematyki, u swych początków zajmujący się właściwościami —> liczb i regułami wy­konywania na nich działań, współcześnie zaś —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt

Do góry