Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIOGENEZA

   

  BIOGENEZA (gr. bios = życie + genesis = pochodzenie) ang. biogenesis; fr. biogenese; nm. Biogenese

  biol. Powstanie żywych organizmów i ich rozwój.

  filoz. przyr. Teorie dotyczące pocho­dzenia życia na Ziemi; należą do nich: —> kreacjonizm, teoria -^ panspermii, teo­ria —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZA

   

  BAZA (gr. bdsis = podstawa) ang. the base, basis, substructure; fr. base, structure; nm. Bflsis

  1. Termin wprowadzony przez K. Mar­ksa (1859) do materializmu historycznego.

  Baza społeczna — jedno z głów­nych pojęć marksistowskiej teorii forma­cji społecznych, oznaczające ogół stosun­ków produkcji, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPOEZA

   

  BIOPOEZA (gr. bios = życie -i- poiesis = tworzenie) ang. biopoiesis

  filoz. przyr. Termin równoznaczny z —> a-biogenezą (1), wprowadzony przez N. W. Piriego (1937) na określenie powstania ży­cia na Ziemi dzięki naturalnej syntezie materii żywej na podłożu materii nieoży­wionej i bez udziału jakichś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA

   

  BIOLOGIA (gr. bios = życie + logos = sło­wo, nauka) ang. biology; fr. biologie; nm. Biologie

  Termin zaproponowany przez G. R. Treviranusa, a upowszechniony przez J. B. De Lamarcka, jako określenie nauki o -^ ży­ciu (1), jego formach i cechach. Problema­tyka biologii należała początkowo do filo­zofii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEHAWIORYZM (psychologia zachowa­nia)

   

  BEHAWIORYZM (psychologia zachowa­nia) (ang. behauiour = zachowanie się) ang. behaviorism, behaviourism; fr. behaviorisme, behaviourisme; nm. Behaviorismus

  psych. Wywodzący się od J. B. Watsona kierunek, który za przedmiot psychologii przyjmuje obserwowalne bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLASK

   

  BLASK Ic. claritas

  estet. Jedna z obiektywnych właściwo­ści —> piękna (1) w ujęciu Tomasza z Akwi­nu, obok —»proporcjonalności (1) i zupeł­ności (-> całkowitość); używa się również w tym znaczeniu zamiast terminu „blask" — terminu -^ „jasność" (1). Blask może się odnosić zarówno do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA OGÓLNA

   

  BIOLOGIA OGÓLNA ang. general biology; ix. biologie generale; nm. allgemeine Bio­logie Termin wprowadzony przez O. von Hertwiga (1905).

  W tradycyjnym rozumieniu: propedeutyczne ujęde głównych działów biologii, po­przedzone ogólną charakterystyką istot żywych i ich ewolucji; swoista synteza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYZM

   

  AUTOMATYZM (gr. automatismos = przy­padek, przypadkowość) ang. automatism; ix. automatisme; nm. Automatismus

   

  1. Zasada działania urządzeń technicznych funkcjonujących samoczynnie bez udziału człowieka.

  W fizjologii: zasada samoczynnego i autonomicznego funkcjonowania niektó­rych ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTONOMIA

   

  AUTONOMIA (gr. <autonomta> = niezawisłość) ang. autonomy; fr. autonomie; nm. Autonomie

  et. Stanowisko, zgodnie z którym czło­wiek sam jest twórcą prawa moralnego i je­go treści, lub szerzej: pogląd, według które­go dla poznania dobra moralnego nie trzeba odwoływać się do Boga — twórcy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTORYTARYZM

   

  AUTORYTARYZM fr. autoritarisme

  psych., soc. Postawa charakterystyczna dla osobowości zasadniczo niedemokraty­cznej, skłonnej do ulegania wąsko pojmo­wanemu —> autorytetowi lub — rzadziej — do przeciwstawiania się mu, a jednocześnie usiłującej być samą tak pojętym autorytetem i podporządkowywać sobie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt

Do góry