Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dorożka

  Typ lekkiego, czterokołowego, jednolubparokonnego pojazduz budą składaną, do przewozu 1-4 pasażerów,wprowadzony w XIX w. w Rosji; na terenie byłegozaboru ros. i w Prusach (die Droschke) powszechnanazwa komunikacji miejskiej do wynajmu za opłatąspecjalnej taksy, ustalanej przez władze miejskie; wzach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD

  BŁĄD gr. to diapseudesthai (Arystoteles); łc. error, falsum; ang. fallacy; fr. erreur; nm. Irrtum

  Najogólniej: myślenie tego, co nie jest, w odróżnieniu od -^ fałszu (1), który jest m.' in. mówieniem tego, co nie jest.

  1. log. Niezgodność myślenia z zasada­mi logicznymi. Rozróżnia się:

  a) błąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZINTERESOWNOŚĆ

   

  BEZINTERESOWNOŚĆ <'bez' + łc. interesse = być obecnym przy czymś, brać udział, uczestniczyć w czymś) ang. disinterestedness; fr. desinteressement; nm. Uneigenniitzigkeit

  et. Cecha działania, którego celem jest nie własna korzyść podmiotu, lecz do­bro drugiej osoby; działanie takie łączy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA TEORETYCZNA

   

  BIOLOGIA TEORETYCZNA nm. theoretische Biologie Termin wprowadzony przez L. von Bertalanffy'ego (1951).

  Nazwa niezbyt ostra, używana nie tyle w przeciwstawieniu do „biologii prakty­cznej", ile na oznaczenie nauki, która w szerszym niż tamta zakresie stosuje po­jęcia teoretyczne oraz rozumowanie dedu­kcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOŚREDNIOŚĆ

   

  BEZPOŚREDNIOŚĆ nłc. immedietas; ang. immediacy, immediateness; fr. immediation, immediatete; nm. Unmittelbarkeit

  Określenie charakteryzujące relację, w której między dwoma wyróżnionymi członami nie ma (nie uwzględnia się) czło­nu trzeciego — pośredniego.

  pozn. Bezpośredniość pozna­wcza —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

   

  BIOLOGIZM ang. biologism; fr. biologisme; nm. Biologismus

  Ujmowanie ogółu zagadnień filozofi­cznych (gnozeologicznych, etycznych, este­tycznych itd.) z punktu widzenia biologii; stanowisko reprezentowane przez Ch. Darwina i H. Spencera. Według biologizmu prawo —> ewolucji jest prawem powszechnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNOŚĆ (pasywność)

   

  BIERNOŚĆ (pasywność) nłc. passivitas; ang. passiveness, passwity; fr. passivite; nm. Passivitat

  metaf. Cecha tego, co podlega -^ dzia­łaniu (1) lub może mu podlegać. ^Do­znawanie (1).

  Postawa charakteryzująca się bra­kiem inicjatywy w działaniu, uleganiem cudzym wpływom, zadowalaniem się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOMORFIZM

   

  BIOMORFIZM (gr. bios = życie + morphe = kształt, wygląd) fr. biomorphisme

  filoz. przyr. Traktowanie zjawisk psychi­cznych lub społecznych (i w pewnych przy­padkach również zjawisk fizycznych) jako swoistych form życia. -> Biologizm (4).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

   

  BIOETYKA btos = życie + ethikos = dotyczący obyczajów) ang. bioethics; fr. la btoethique; nm. Bioethik

  et. Kształtująca się od kilkudziesięciu lat w związku z rozwojem nauk biologicz­nych i medycyny nowa dyscyplina nor­matywna, która obejmuje wynikającą stąd problematykę moralną. Oprócz zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIONIKA (biocybernetyka)

   

  BIONIKA (biocybernetyka) ('bio(logia)' -I- '(elektro)nika') ang. bionics; fr. bionique; nm. Bionik

  Dział cybernetyki z pogranicza biologii i techniki, zajmujący się badaniem proce­sów zachodzących w żywych organizmach oraz konstrukcją maszyn cybernetycznych i modeli teoretycznych symulujących...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt

Do góry