Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Exomis, eksomida

  Rodzaj —> chitonu; wełniana,krótka szata, zapięta tylko na lewym ramieniu, odsłaniającaprawą część torsu i rękę; ubiór ludzi pracy; wsztuce: strój Hefajstosa, Charona, Amazonek. <gr->

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZYDOTA

   

  BRZYDOTA gr. to kakon; łc. turpitudo; ang. ugly, ugliness; fr. le laid, laideur; nm. das Hafiliche, Hafllichkeit

  Przeciwieństwo os—> piękna, pojmowa­ne na ogół jako jego brak.

  W starożytnej Grecji dość powszechnie łączono z pięknem doskonałość moralną (np. Platon; także u Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BRZYTWA OCKHAMA"

   

  „BRZYTWA OCKHAMA" ang. Occam's razor; fr. rasoir d'Occam; nm. Ockhams Rasiermesser

  metod. Obiegowa nazwa przypisywanej W. Ockhamowi zasady, według której „by­tów nie należy mnożyć ponad koniecz­ność" (nłc. „entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem"). Podobnie sformu­łowana zasada występuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCIE

   

  BYCIE

  Zaproponowany w polskim przekładzie tekstów M. Heideggera (K. Michalska i in.) odpowiednik niemieckiego słowa das Sein, m. in. dla odróżnienia go od das Seiende, tłumaczonego w tym przekładzie jako 'byf, i od die Seiendheit, tłumaczonego jako 'bytość'. S. B. Linde podaje jako odpowied­nik das Seyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYĆ

   

  BYĆ gr. etnai; łc. esse; ang. to be; fr. etre; nm. sein

  Czasownik wyrażający statyczny aspekt świata przedmiotowego w opozycji do je­go aspektu dynamicznego, wyrażanego czasownikiem 'stawać się'. Bardziej pier­wotny i podstawowy jest pierwszy z nich, gdyż „bycie" jest logicznie wcześniejsze od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /6 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYTOWOŚĆ

   

  BYTOWOŚĆ (nominalizacja czasownika 'być') nłc. entitas; ang. entity; ix. entite; nm. Wesenheit, Entitdt

  metaf. Kwalifikacja bytowa lub zespół takich kwalifikacji, stanowiąca o określoności czegoś, co istnieje realnie, czyli o tym, że to coś jest czymś istniejącym i że jako takie należy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYT

   

  BYT (nominalizacja czasownika 'być', utworzona analogicznie jak np. gr. to on od einai) gr. on; nłc. ens (choć takie nowotwo­ry łacińskie, jak ens i essentia cytuje już Se­neka, następnie też Kwintyllan); ang. being, entity; fr. retre; nm. Sein, Dasein, Seiendes

  S. B. Linde pod słowem 'byt {das Seyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /9 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW

   

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW (tłum. nłc. } ang. four-term fallacy

  W logice trądycyjnej — błąd spowodowa­ny wieloznacznością terminu średniego sylogizmu, a będący jedną z form -> ekwiwokacji. Na przykład: „Zamek znajduje się w drzwiach budynku" — „Zamek jest budynkiem" — „Budynek znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE KOŁO W DEFINIOWANIU

   

  BŁĘDNE KOŁO nłc. circulus vitiosus, circulus logicus; ang. vicious circle; fr. cercie vicieux; nm. Zirkelschlufi, Kreis falscher Schlusse

  1. metod. Błędne koło w definio­waniu — błąd polegający na definiowa­niu jakiegoś terminu za pomocą tego sa­mego terminu. Rozróżnia się:

  a)błędne koło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE SUMIENIE

   

  BŁĘDNE SUMIENIE nłc. conscientia erronea; fr. conscience morale erronee

   

  et. —> Sumienie, które wydaje -> oce­nę (lAa) moralną konkretnego czynu na podstawie jakiejś zasady ogólnej rozumia­nej niezgodnie z obiektywnym porząd­kiem moralnym lub też na podstawie niewłaściwego odniesienia owego czynu do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt

Do góry