Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTEROLOGIA

   

  CHARAKTEROLOGIA <gr. charakter = piętno, cecha, wizerunek + logos = słowo, nauka) ang. characterology; fr. caracterologie; nm. Charakterologie

  psych. Dział psychologii zajmujący się ba­daniem -^ charakteru (1,2), jego kształto­waniem się, strukturą, diagnostyką, typolo­gią; obecnie najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMAT

   

  CHARYZMAT (gr. <charisma> = dar, ła­ska, dobrodziejstwo; szczególny dar łaski Bożej) ang. charisma; fr. le charisme

  Termin wywodzący się z egzegezy Bib­lii, użyty pierwotnie przez M. Webera (-> autorytet /2g/ charyzmatyczny/), a na­stępnie przez A. Alta w odruesieniu do izraelskich przywódców z epoki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHILIAZM

   

  CHILIAZM (gr. chilids = tysiąc) nłc. chiliasmus; ang. chiliasm; nm. Chiliasmus

  Doktryna wywodząca się z interpretacji dosłownie przez nią rozumianego frag­mentu Apokalipsy św. Jana (20,1-3), w któ­rym jest mowa o tysiącletnim spokojnym panowaniu Kościoła, kiedy to moc szatana i jego wpływy na życie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENESTEZJA

   

  CENESTEZJA <gr. koine = wspólne + aisthesis = odczuwanie, doznanie) ang. coenaesthesis, common sensation; fr. cenesthesie, coenesthesie, coenesthese; nm. Koinasthesie, Gemeingefiihl, Gemeinsinn

  Termin zapożyczony z fizjologii, od XIX w. przyjęty w psychologii.

  t. pozn. —> Wrażenia pochodzące od -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁKOWITOŚĆ (zupełność)

   

  CAŁKOWITOŚĆ (zupełność) łc. integritas; ang. wholeness; fr. integralite; nm. Ganzheit

  estet. —> Doskonałość (3) polegająca na posiadaniu przez przedmiot określany ja­ko piękny wszystkiego, co należy do jego natury, ponieważ brak czegokolwiek, co do ruej należy — szpeci. W ujęciu Tomasza z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEREBRACJA

   

  CEREBRACJA (łc. cerebrum = mózg) ang. cerebration; fr. cerebration; nm. Cerebration, Enzephalisation

  Fizjologiczna aktywność mózgu wa­runkująca aktywność psychiczną. Dla —> epifenomenalizmu cerebracja nieświa­doma oznacza procesy intelektualne, któ­re się dokonują bez wiedzy i kontroli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁOŚĆ

   

  CAŁOŚĆ gr. to holon, to synolon, to pan; łc. totum; nłc. totalitas; ang. totality; fr. totalite; nm. das Ganze, Totalitat

  Korelat —> części (1), coś złożonego z (przynajmniej dwóch) dających się roz­dzielić i liczbowo ująć elementów.

  syn.-> Zbiór (2) w sensie kolektywnym, agregat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAOS

   

  CHAOS (gr. chaos = rozwarta paszcza, przepaść, otchłań; coś pierwotnego, bez­postaciowego, nieokreślonego) łc. chaos; ang. chaos; fr. chaos; nm. Chaos

  Przeciwieństwo —> kosmosu (1); w sta­rożytnych kosmogoniach — pratworzywo kosmosu, pomieszanie elementów kosmi­cznych, z którego się wyłoniły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAUSA SUI

   

  CAUSA SUI (łc. przyczyna samego siebie)

  Pojęcie, jakim się posługuje B. Spinoza: „Przez przyczynę samego siebie rozumie­my to, czego istota obejmuje istnienie, czy­li to, czego naturę pojąć można tylko jako istniejącą" (Etyka); jest to także u Spinozy określenie Boga, tożsamego ze światem {deus...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

   

  CHARAKTER (łc. z gr. charak­ter = piętno, cecha, wizerunek) ang. character; fr. caractere; nm. Charakter

  1. psych. Ogół —> cech (4) psychicznych danej osoby. W tym znaczeniu termin ten zastępowany jest terminem „osobowość". 

  2. -psych., et. Zespół względnie stałych cech psychicznych wyznaczających...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt

Do góry