Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CYBERNETYKA

   

  CYBERNETYKA (gr. kybernetike [sc. techne] = sztuka sterowania statkiem, umie­jętność rządzenia) ang. cybernetics; fr. cybernetique; nm. Kybernetik

  Termin użyty przez A. M. Ampere'a w od­niesieniu do nauk politycznych i przez B. Trentowskiego w znaczeniu sztuki rzą­dzenia; współcześnie wprowadzony przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COGITO

   

  COGITO cogito = myślę)

  Incipitowe słowo formuły R. Descartes'a Cogito ergo sum — „Myślę, więc jestem" {Rozprawa o metodzie, IV), w piśmiennic­twie filozoficznym służące tradycyjnie za jej skrótowe określenie (pisane zazwyczaj dużą literą). Formuła ta, mająca formalnie postać wnioskowania, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTRADICTIO IN ADIECTO

   

  CONTRADICTIO IN ADIECTO (nłc. = sprzeczność w przydawce)

  metod. Błąd w orzekaniu, powstający wówczas, gdy wyrażenia proste o treści so­bie przeciwstawnej (przeciwnej lub sprze­cznej) zostają ze sobą połączone w wyra­żeniu złożonym, np. „kwadratowe koło", „piękna brzydota". Wyrażenia takie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORRUPJIO

   

  CORRUPJIO {ic. = zepsucie, zniszczenie) gr. phthora; nłc. corruptio; ang. corruption; fr. corruption; nm. Yergehen

  metaf. Termin scliolastyczny (odpowie­dnik Arystotelesowskiego phthora), który oz­nacza zmianę istotną, sprawiającą, iż —> ma­teria (1) traci -^ formę (lA) substancjalną. vs^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIELESNY

   

  CIELESNY łc. corporeus, corporalis = doty­czący ciała; ang. corporeal, corporal; fr. corporel; rrai. kórperlich, leiblich (3)

  t. pozn. Mogący być przedmiotem do­świadczenia zmysłowego.

  metaf. Fizyczny, materialny w prze­ciwstawieniu do psychicznego, duchowego.

  Organiczny i ożywiony. 4. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CNOTA

   

  CNOTA gr. arete; łc. virtus; ang. virtue; fr. vertu; nm. Eigenschaft (1), Tugend (2)

  et. Odpowiednik występującego w sta­rożytnej filozofii greckiej terminu arete, który oznacza siłę fizyczną i zarazem spra­wność moralną. Zarówno cnoty, jak i wy­stępki Arystoteles zalicza do stanów du­szy —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COGITATIO

   

  COGITATIO (łc. = myślenie)

  Termin używany dawniej na określe­nie spontanicznych procesów myślowych, mniej lub bardziej niekonkrentnych, nie oczyszczonych z niekontrolowanych sko­jarzeń.

  U R. Descartes'a: akty i stany świado­mości w przeciwstawieniu do ich przed­miotu (cogitatum)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHWILA

   

  CHWILA łc. momentum, instans; ang. mo­ment, instant; fr. instant, moment; nm. Au-genblick. Moment, Weile, Zeitpunkt

  Bliżej nie określony krótki odcinek cza­su, ujmowany w świadomości jako całość.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁO

   

  CIAŁO  gr. soma; łc. corpus; ang. body, living body (2); fr. corps; nm. Korper, Leib (2) 1. To, co fizyczne, czyli to, co może być przedmiotem doświadczenia zmysłowe­go. W tradycyjnej kosmologii akcentowa­no przede wszystkim rozciągłość prze­strzenną ciał (R. Descartes). Ciało określa się jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄGŁOŚĆ

   

  CIĄGŁOŚĆ gr. synecheia; łc. continuum; nłc. continuitas; ang. continuity; fr. continuite; nm. Kontinuitdt, Stetigkeit, Ununterbrochenheit

  1. Cecha jakiejś wielkości przestrzennej lub czasowej, polegająca na tym, że wiel­kość ta nie jest aktualnie rozkładana na elementy i jest ujmowana jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 287

  praca w formacie txt

Do góry