Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZASOPRZESTRZEŃ

   

  CZASOPRZESTRZEŃ (continuum czaso­przestrzenne, przestrzeń Minkowskiego)

  ang. space-time; fr. espace-temps; nm. Rautn--Zeit

  Pojęcie wprowadzone do fizyki przez H. Minkowskiego (1908), jedno z podsta­wowych w —> teorii względności (a) szcze­gólnej.

  Przestrzeń czterowymiarowa, powstała z połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK M (faktor M)

  CZYNNIK M (faktor M) <M —skrót od nm. Morał = moralność)

  Termin nawiązujący do rozróżnień po­czynionych przez A. G. Baumgartena, uży­wany niekiedy w psychologii na określenie regulatora postępowania ludzkiego, który uwzględnia bądź normy moralne, bądź subiektywne wartości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĄSTKA ELEMENTARNA

   

  CZĄSTKA ELEMENTARNA gr. mórion (Arystoteles); ang. elementary particie; fr. particule elementaire; nm. Elementarteilchen

  Z określonej liczby atomów tego samego pierwiastka lub też różnych pierwiastków zbudowane są cząsteczki materialne (inaczej: drobiny, molekuły), które są naj­mniejszą porcją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL

   

  CYKL {gr. kyklos = koło, krąg, obrót) gr. periodos (Arystoteles); ang. cycle; fr. cycle; run. Zyklus

  Okres, po którym te same zjawiska po­wtarzają się w tym sam)^!. porządku, np. cykl księżycowy. Cyklicznośdą, tj. określo­ną powtarzalnością pewnych zjawisk, wy­jaśniano w kosmologii naturę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNIZM

   

  CYNIZM (gr. kynikós = podobny do psa, psi) ang. cynism, cynicism; fr. cynisme; nm. Cynismus

  Doktryna szkoły Antystenesa i Diogenesa z Synopy. Nazwa tej szkoły charakte­ryzuje prymitywny i ekstrawagancki spo­sób życia jej uczniów. Cynicy wprowadzali zasadniczą przeciwstawność między pra­wami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

   

  CYWILIZACJA <łc. civilis = obywatelski, społeczny) nłc. civilisatio; ang. civilization; fr. civilisation; nm. Zwilisation

  Stan rozwoju społeczeństwa w zakresie jego organizacji (instytucje społeczne, środki produkcji) w danej epoce historycz­nej, zwłaszcza poziom kultury material­nej, będący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /3 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  COŚ

   

  COŚ łc. aliquid, aliquod; ang. something; fr. quelque chose; nm. Etwas

  Wyrazz wzięty z języka potocznego, gdzie w swym podstawowym znaczeniu jest zaimkiem zastępującym rzeczownik (zwy­kle nieosobowy) bez jego bliższego okre­ślenia; „coś" jest terminem, którego treść formalna, treść materialna oraz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS

   

  CZAS gr. chrónos; łc. tempus; ang. time; fr. temps; nm. Zeit

  A.  Czas cykliczny: zgodnie z necessytarystycznymi wyobrażeniami w filozofii greckiej — koliste, wciąż nawracające od­wzorowanie wieczności (Platon, Arysto­teles; —> necessytaryzm). Grecy przyjmo­wali cykliczną koncepcję czasu, uważając...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /6 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUD

   

  CUD gr. teras; łc. miraculum; ang. miracle; fr. miracle; nm. Wunder

  W Nowym Testamencie występują ter­miny: dyndmeis = dzieła mocy; semeia = znaki; terata = cuda {Mt 13,22); paradoksu = (rzeczy) niewiarygodne, budzące zdziwie­nie i strach (Łfc 5, 26); aretai = dzida potęgi (2 P 2, 9).

  W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CUDZYSŁÓW

   

  CUDZYSŁÓW ang. quotation mark; fr. guillemet; nm. AnfUhrungszeichen

  log. Znak tworzący wraz z jakimś wyra­żeniem nazwę tego wyrażenia. Na przy­kład „koń" jest nazwą słowa złożonego ztrzech następujących liter: k, o, ń (-> su­pozycja /Id/ materialna).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt

Do góry