Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DANA

   

  DANA łc. datum; ang. datum, the given; fr. le donne, la donnee; nm. das Gegebene, Gegebenheit

  1. psych., t. pozn. To, co się bezpośred­nio zjawia w zmysłach lub w intelekcie, a nie jest czymś wypracowanym, skon­struowanym, np. „bezpośrednie dane świadomości" (les donnees immediates de la conscience) u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN

   

  DASEIN (nm. <Dasein>, także: Da-Sein, Dass-sein = istnienie, byt ludzki, od da = tu oto + sein = być — w sumie: być obecnym, -być na miejscu)

  Począwszy od XVIII w. jeden z podsta­wowych terminów w niemieckojęzycznym piśmiennictwie filozoficznym (Ch. Wolff, I. Kant, G. W. F. Hegel„F. W. J. Schelling)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJA

   

  DECYZJA (łc. decisio = umowa, układ, porozumienie, rozstrzygnięcie) ang. decision; fr. decision; nm. Entscheidung

   

  W psychologii racjonalnej: skupiający w sobie osobową naturę człowieka akt -^ rozumu praktycznego, nakazujący po­służenie się właściwym środkiem dla urzeczywistnienia wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA FORMA

   

   

  U S. I. Witkiewicza — jedno z głównych pojęć jego estetyki, oznaczające konstru­kcję elementów dzieła sztuki, takich jak dźwięki, barwy, kształty, słowa, gesty, które, uwolnione od związków treścio­wych, jedynie w oderwaniu od zastoso­wań praktycznych mogą zapewnić dziełu jedność i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK G (faktor G)

  CZYNNIK G (faktor G) (skrót ang. ge­neral factor) ang. G factor; h.facteur G

  Termin Ch. E. Spearmanna (1923), twór­cy dwuczynnikowej teorii inteligencji, w której wyróżnił on operacje myślowe ogólne, występujące w przypadku roz­wiązywania wszelkich problemów, oraz operacje specjalne, dostosowane do rodza­ju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIECZEŃSTWO

   

  CZŁOWIECZEŃSTWO łc. humanitas; ang. humanity, humanness; fr. humanite; nm. Menscheit (1,2), Humanitdt (3)

   

  Ogół cech wspólnych wszystkim lu­dziom, łącznie z życiem psychicznym, animalnością itp.

  Ogół cech stanowiących różnicę ga­tunkową człowieka w stosunku do gatun­ków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUCIE

   

  CZUCIE gr. aisthesis pdthos; łc. sensus; ang. sensation; fr. sensation; nm. Empfindung, Gefiihl, Fiihlen

  psych., t. pozn. syn.—^ Wrażenie. Rozróż­nia się: czucia proste i złożone, powierzch­niowe i głębokie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN

   

  CZYN gr. energema, energematos, to ergon, praksis; łc. actus; ang. ad; fr. acte; nm. Tat

  Wolny akt tworzenia lub przekształca­nia rzeczywistości zgodnie z jakąś myślą.

  1. W etyce klasycznej: czyn ludzki (actus humanus) — świadomy i dobrowolny akt moralny, stanowiący główny przedmiot kwalifikacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK

   

  CZYNNIK nłc. agens; ang. agent, factor; fr. l'agent, facteur; nm. Agens, Faktor

  Składnik jakiejś całości wpływający na jej funkcjonowanie, przyczyna zmiany stanu rzeczy; czynnik poruszający.

  mat. Czynnik iloczynu — liczba dają­ca przy pomnożeniu określony iloczyn. W statystyce: produkt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ

   

  CZYNNOŚĆ gr. energeia; łc. actio; nłc. activitas, actualitas, operatio; ang. action, activity, doing; fr. action; nm. Aktion, Totigkeit, Handlung, Wirkung

  Jednorazowy przejaw ludzkiej akty­wności, nastawionej na osiągnięcie okre­ślonego wyniku, podejmowanej zasadni­czo świadomie, choć nie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt

Do góry