Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DOWÓD

   

  DOWÓD gr. apódeiksis; łc. argumentum, demonstratio, probatio; ang. argument, demon­stration, proof; fr. demonstration, preuve; nm. Demonstration, Beweis

  1. log. Ciąg zdań lub formuł zdaniowych, który zawiera kolejno: wyrażenia przyjęte jako założenia, wyrażenia otrzymane z za­łożeń w wyniku ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA

   

  DOKTRYNA (łc. <doctrina> = nauka, na­uczanie) ang. doctrine; fr. dodrine; nm. Lehre Jakiś zbiór założeń, twierdzeń, przekonań traktowanych jako prawdziwe. Nazwa „do­ktryna" odnosi się zwykle do zbioru prawd uporządkowanych i powiązanych ze sobą; nie obejmuje się nią nauk formalnych. Poję­cia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONAŁOŚĆ

   

  DOSKONAŁOŚĆ gr. entelecheia (= peł­nia bytu), teleioma; łc. perfectio; ang. perfection; fr. perfection; nm. Yollkommenheit

  1. metaf. Doskonałość ontyczna, tzn.:

  pełność i kompletność bytowa, czy­li akt-forma bytu (—> akt lici), najwyższy poziom jego zaktualizowania;

  -^ byt (A) jako to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT

   

  DOGMAT (gr. dógma = pogląd, przeko­nanie; postanowienie) łc. dogma; ang. dogma; fr. dogme; nm. Dogma

  Twierdzenie stanowiące zazwyczaj te­zę zasadniczą w danym systemie filozoficz­nym i uznane za niepodważalne w szkole filozoficznej przyjmującej ów system.

  teol. Prawda objawiona przez Boga, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYZM

   

  DOGMATYZM nłc. dogmatismus; ang. dogmatism; fr. dogmatisme; nm. Dogmatismus

  Ogólne określenie doktryn przyjmu­jących pewne twierdzenia jako —> dogma­ty (1), często tylko na mocy autorytetu, bez próby uprzedniego zbadania ich pra­wdziwości lub słuszności.

  t. pozn. Wszelka doktryna uznająca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÓKSA

   

  DÓKSA (gr. <dóksa> = mniemanie, opinia, pogląd) ang. doxa; rrai. Doxa

  1. U Platona: domysł w przeciwstawieniu do poznania naukowego i pewnego; vs—> episteme.

  2. U G. W. Leibniza: doxologie (lub practicologie) — wypowiadanie zdań na podsta­wie tego, że coś się komuś tak lub inaczej wydaje, na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOGRAFIA

   

  DOKSOGRAFIA (gr. dóksa = mniema­nie, opinia, pogląd -I- grapho = piszę)

  Przedstawienie poglądów w odróżnieniu np. od ujęcia biograficznego; niekiedy też: opracowanie z zakresu historii filozofii za­wierające przegląd kierunków i dokbyn.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZYJSKI

   

  DIONIZYJSKI (od imienia greckiego bo­ga Dionizosa) ang. Dionysian; fr. dionysiaque / dionysien; nm. dionysisch

  estet. Przymiotnik mający określać je­den z dwóch podstawowych nurtów kul­tury greckiej: emocjonalny i subiektywny, żywiołowy, dynamiczny — w przeciw­stawieniu do »s—> apoliińskiego (F. W. J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO

   

  DOBRO gr. tó agathón; łc. bonum; ang. good; fr. le hien; nm. Gut, das Gute (2)

  1. U Platona: w świecie idealnym — najwyższa idea, którą człowiek poznaje czystą myślą (nóesis), w sposób pozadyskursywny, przeżyciowy, jak gdyby przez bezpośrednią intuicję. Dążenie do tej idei konstytuuje cnotę:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBROWOLNOŚĆ

   

  DOBROWOLNOŚĆ ang. «^ee will; fr. = bonne volonte; nm. Freiwilligkeit

  et. Cecha działania ludzkiego polegają­ca na tym, że dany akt pochodzi sprawczo od woli człowieka określonej intelektual­nym poznaniem dobra, czyli celu. Akty dobrowolne w zasadzie utożsamiają się z aktami wolnymi wówczas, gdy wola...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt

Do góry