Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DYSCYPLINA

   

  DYSCYPLINA (łc. = uczenie się, nauczanie, nauka, przedmiot naucza­nia) ang. discipline; fr. discipline; nm. Disziplin, Zucht

  metod. Przedmiot nauczania; jedno­stka dydaktyczna, która stanowi na tyle bogatą i jednolitą część nauki, iż nadaje się do nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera)

   

  DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera) (łc. disiunctio = rozdzielenie) ang. alternative denial; fr. disjonction; nm. Disjunktion

  tog. Zdanie złożone zapisywane symboli­cznie piq{w innej notacji: ^a), gdzie litery p, q są zmiennymi reprezentującymi zdania, a łączący je funktor jest definiowany w -^ ra­chunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA ŚWIATA

   

  DUSZA ŚWIATA gr. he tou pantds psyche; łc. anima mundi; ang. soul of the world, world-soul; fr. dme du monde; nm. Weltseele

  Zasada ruchu i życia w świecie, nada­jąca mu jedność i wprowadzająca w nim ład (pitagoreizm, platonizm, stoicyzm, neo-platonizm, panteizm). Dla stoików zasadą tą była...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKURS

   

  DYSKURS (łc. = wielokierun­kowy ruch; rozmowa, dyskusja, rozpra­wa, rozumowanie) łc. ratiocinatio; ang. discourse; fr. discours; nm. Diskurs

  Termin upowszechniony w filozofii no­wożytnej przez R. Descartes'a (Discours de la methode, 1637), precyzowany także przez G. W. Leibniza i I. Kanta.

  t. pozn. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

   

  DYCHOTOMIA = podział na dwie części) ang. dichotomy, dichotomic partition; fr. dichotomie; nm. Dichotomie

  metod. Podział logiczny jakiegoś po­jęcia na dwa wykluczające się człony, któ­re wyczerpują jego zakres.

  Nazwa jednego z argumentów Zeno­na z Elei przeciwko ruchowi. Dzieląc dro­gę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSOCJACJA

   

  DYSOCJACJA (fr. z łc. dissociatio = rozdzielenie, rozłączenie) ang. dissodation; nm. Dissoziation

  U H. Bergsona: spontaniczne odrzu­canie przez podmiot części wrażeń lub wyobrażeń, pewnego rodzaju selekcja, spełniająca ważniejszą funkcję niż asocja­cja (—> kojarzenie).

  psych. Stan, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLEMAT

   

  DYLEMAT (gr. od dis = dwa razy + lemma = przesłanka) ang. dilemma; fr. dilemme; nm. Dilemma

  1. log. Schemat wnioskowania, w któ­rym jedna z przesłanek jest alternatywą, inne zaś mówią o wynikaniu określonych zdań z poszczególnych członów tej alter­natywy. Na przykład:  jeśli -p, to r jeśli a, to r a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA

   

  DUSZA gr. psyche; łc. anima; ang. soul; fr. ame; nm. Seele

     1. Zasada ->życia (1) (-życie /2/) — materialna (u Heraklita: wilgotne tchnie­nie, u Demokryta: ogień, u stoików: płoną­cy duch) lub niematerialna, niecielesna (u Pitagorasa: samoporuszająca się liczba, u Platona: substancja inteligibilna, u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /4 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH

   

  DUCH gr. pneuma; łc. spiritus; ang. spirit; fr. esprit; nm. Geist

  Byt niematerialny, a więc istotowo niezależny od w—> materii (1, 2) (pojętej np. po arystotelesowsku — jako racja i podłoże zmian, lub po platońsku — jako cielesność) i co za tym idzie — samoistny, oraz osobowy. Bytami duchowymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIATA

   

  DUCH ŚWIATA nm. Weltgeist

  Zasada ciągłości dziejów ludzkich, utrzy­mującej się i trwającej mimo ginięcia jed­nych narodów i formowania się nowych (J. G. Herder).

  U G. W. F. Hegla: duch dziejów, kierują­cy nimi za pośrednictwem „duchów naro­dowych" (Yolksgeiste), z których każdy dzia­ła przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt

Do góry