Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  EGOCENTRYZM

   

  EGOCENTRYZM (łc. ego = ja + nłc. cen­trum (gr. kentron) = punkt środkowy)) ang. egocentrism, egocentrity; fr. egocentrisme; nm. Egozentrismus

  psych. Cechująca jednostkę niedoj­rzałą osobowościowo skłonność do ujmo­wania i oceniania otaczającej rzeczywisto­ści jedynie w kategoriach własnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ

   

  DZIEDZICZNOŚĆ ang. heredity; fr. he'redite; nm. Yererbung, Erblichkeit

  biol. Zdolność przekazywania potom­stwu tego, co z czasem się ujawni jako pe­wien zespół cech (—> fenotyp) powstałych w wyniku interakcji wyposażenia wro­dzonego (-> genotyp) i wpływów środo­wiska (paratyp). Do niedawna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIELNOŚĆ

   

  DZIELNOŚĆ gr. arete'; łc. virtus; ang. courage; fr. vaillance; rmi. Tlichtigkeit

  et. W starożytnej filozofii greckiej: połą­czenie u młodego człowieka siły fizycznej ze sprawnością moralną jako ideał wycho­wania (jenota III); także: syn.^mę­stwo jako jedna z cnót kardynalnych.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTOR

   

  EFEKTOR (łc. ejfector = twórca, spraw­ca) ang. effector (organ); fr. (organe) ejfecteur; nm.. Ejfektor, Erfolgsorgan

  W fizjologii — narząd wykonawczy (mięsień lub gruczoł), aktywizowany im­pulsami nerwów odśrodkowych. Efektory są często sprzężone z -> receptorami (1).

  W cybernetyce —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTYWNOŚĆ

   

  EFEKTYWNOŚĆ (łc. ejfectwus = spraw­czy, twórczy) ang. effectivity, effectiveness; fr. ejfectivite; mn. Effektwitat

  log. Właściwość procedury badaw­czej zwanej -> algorytmem, np. efektyw­ność metod (rozstrzygania), efektywność funkcji (obliczalnych).

  W prakseologii — skuteczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGALITARYZM

   

  EGALITARYZM (fr. egalitaire = dążący do zrównania) ang. egalitarianism; fr. egalitarisme; nm. Egalitarismus

  Doktryna społeczno-polityczna głosząca całkowitą równość szans życiowych oraz praw w odniesieniu do wszystkich oby­wateli jako postulat etyczny i ideał społeczny. Hasło egalitaryzmu pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIE

   

  DZIAŁANIE gr. praksis, poiein (1), energeia, to ergon; łc. actus, actio (1), operatio; ang. action; fr. action; nm. Tun (1), Hand-lung, Tathandlung, Wirkung

  1. metaf. —> Akt (1) wtórny bytu (jego aktem pierwszym jest istnienie); jedna z dziesięciu wymienionych przez Arysto­telesa —> kategorii (1) bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPOZYCJA

   

  DYSPOZYCJA <łc. = rozsta­wienie, uporządkowanie) gr. didthesis; łc. habitus (= dyspozycja stała) (1); ang. dispo­sition; fr. disposition; nm. Disposition, Anlage

  metaf. Wyróżniana przez scholasty­ków —> jakość (Id) czyrmościowa, przeja­wiająca się w pewnym usposobieniu, np. do prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIZM

   

  DYNAMIZM (gr. dynamis = siła) ang. dynamism; ix. dynamisme; nm. Dynamismus

  Doktryny traktujące ruch lub stawa­nie się, w przeciwstawieniu do statyczno­ści, jako pierwotne (-> wariabilizm). Dynamistyczny charakter mają np. następu­jące twierdzenia; materię określają swoiste cechy ruchu (Kelyin);...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTYWA (reguła)

   

  DYREKTYWA (reguła) (nłc. directiuus = wytyczony, skierowany) ang. directive; fr. directive; nm. Direktive

  metod. Wypowiedź, która charaktery­zuje metodę postępowania niezbędną lub wystarczającą do osiągnięcia określonego celu. Celem może być udowodnienie ja­kiejś tezy (dyrektywy logiczne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt

Do góry