Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klepki

  1) drewn. elementy na ścianki boczne idna wyrobów bednarskich;

  2) najczęściej krótkie icienkie deseczki (z drewna dębowego, bukowego,brzozowego, jesionowego), używane gł. do drewn.posadzek (tzw. parkietów) i skrzydeł otworów (np.drzwi); układane zwykle dekor. (łączone na wpust ipióro lub na pióro obce)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klauzura

  W klasztorach chrzęść, ściśle określonaczęść, do której nie mają wstępu obcy (przede wszystkimosoby płci odmiennej) i której zakonnicy niemogą opuszczać bez zgody przełożonego.

  (wł. clausura, od łac. dausus 'zamknięty')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOSYMBOLIZM

   

  EMPIRIOSYMBOLIZM (gr. empeiria = doświadczenie + symbolikós = symbolicz­ny) nm. Empiriosymholismus

  Odmiana —> empiriokrytycyzmu utwo­rzona przez P. S. Juszkiewicza. Świat w tym ujęciu jest zespołem symboli doświadcze­nia, które wytwarza człowiek dla syste­matyzacji danych tworzących świado­mość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM

   

  EMPIRYZM (gr. empeiros = doświadczo­ny) nłc. empirismus; ang. empiricism; fr. empirisme; nm. Empirismus

  t. pozn. Stanowisko lub kierunek przy­znające doświadczeniu podstawową rolę w poznaniu. Rozróżnia się:

  1. Empiryzm genetyczny, czy­li psychologiczny, według którego pozna­nie wywodzi się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGETYZM

   

  ENERGETYZM (gr. energetikós = działa­jący na coś; czynny) ang. energetism; fr. energetisme; nm. Energetismus

  Termin wprowadzony w połowie XIX w. przez W. J. M. Rankine'a, przyjęty potem na określenie głoszonego głównie przez W. F. W. Ostwalda (1888) poglądu na na­turę rzeczywistości fizycznej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGIA

   

  ENERGIA (gr. = czyrmość, dzia­łanie; siła, moc) nłc. energia; ang. energy; fr. energie; nm. Energie

  metaf. U ARYSTOTELESA: aktywność, czy­li dokonywanie się zmiany (-> akt /Ib/) lub, w przeciwieństwie do bycia w możności — stan bycia w aktualności {-^ akt i możność).

  fiz. Jedna z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRIOMONIZM

   

  EMPIRIOMONIZM (gr. empeiria = do­świadczenie + mónos = jedyny) ang. empiriomonism; nm. Empiriomonismus

  Odmiana —> empiriokrytycyzmu utwo­rzona przez A. A. Bogdanówa, który od­szedł od marksizmu zarzucając mu, iż za­chował cechy heglizmu i pozostał metafi­zyką. Świat fizyczny jest w interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJA

   

  EMOCJA (fr. od łc. emotus = po­ruszony) nłc. emotio; ang. emotion; nm. Affekt, Gemiitsbewegung, Emotion

  psych. Złożona reakcja zawierająca kom­ponenty fizjologiczne (np. zmiany opo­ru skóry) i psychologiczne (doznawane -^ uczucia /2/). Emocje można charakte­ryzować kładąc nacisk tylko na jeden z tych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELITARYZM

   

  ELITARYZM ang. elitism; fr. elitisme

  1. Pogląd społeczno-polityczny prze­ciwstawny demokratyzmowi i —> egalita­ryzmowi, oparty na założeniu, że rządy w państwie powinna sprawować -^ eli­ta (1), np. w państwie Platona — filozofowie, w utopii F. Bacona — uczeni. Odmia­ną elitaryzmu jest teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJONALIZM

   

  EMOCJONALIZM nm. Emotionalismus

  Ogólna nazwa poglądów dopatrujących się podłoża i istotnego motoru całego życia psychicznego człowieka w jego sferze uczu­ciowej (—> uczucie) i w związku z tym po­stulujących rozpatrywanie aktywności po­znawczej i wolitywnej w ścisłej łączności z życiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt

Do góry