Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ESTETYZM

   

  ESTETYZM ang. aestheticism; fr. esthetisme; nm. Asthetizismus

  Pogląd uznający prymat wartości estety­cznych przed moralnymi, poznawczymi i in. A. A. Shaftesbury wyrażał np. przekonanie, że postawa estetyzująca umożliwia prawdziwe poznanie świata i że kierując się kryteriami estetyki można zdobyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETER

   

  ETER (gr. <aither> = górne, delikatniejsze warstwy powietrza) łc. aether, ang. ether; fr. ether, nm. Ather

  1. W kosmologii starożytnej: subtelna, nieważka materia wypełniająca przestrzeń ponad atmosferą ziemską.

  U Arystotelesa: -^ kwintesencja (1), pią­ty element wypełniający przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOLOGIA

   

  ETIOLOGIA (gr. <aitiologia> = wyjaśnia­nie przyczyn) ang. aetiology; fr. etiologie; nm. Atiologie

  Filozoficzna nauka o -^ przyczynach (1) i —> przyczjmowości (1).

  Ogół przyczyn jakiegoś zjawiska, np. etiologia choroby.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYCZNY

   

  ESTETYCZNY (gr. aisthetikós = wrażli­wy, podatny na wrażenia zmysłowe) ang. aesthetic; fr. esthetique; nm. asthetisch

  Związany z -^ pięknem (1), z —> przed­miotem (3) estetycznym, z —> przeżyciem estetycznym, z —> wartością (3) estetyczną.

  Związany z —> estetyką, z teorią...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EROS

   

  EROS (gr. - żądza, pożądanie zmy­słowe, miłość; imię bożka (demona) miło­ści) nłc. eros

  Według wątków mitologicznych Eros, syn Pemi i Porosa, nie jest bogiem, lecz je­dynie datmonem, tj. bytem pośrednim mię­dzy tym, co ludzkie a tym, co boskie; cier­pi z braku pełni bytu i żądny jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYSTYKA

   

  ERYSTYKA (gr. eristike> = umiejęt­ność dysputowania, od eristikós - kłótliwy, lubujący się w sporach) ang. eristic; fr. l'eristique; nm, Eristik

  Uprawiana głównie w starożytnej Grecji przez sofistów, a także w szkole megarejskiej sztuka prowadzenia sporów i dysku­sji, mająca na celu przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA

   

  ESCHATOLOGIA eschatos = ostate­czny + logos = słowo, nauka) ang. eschato­log]/; fr. eschatologie; nm. Eschatologie

  teol. Doktryna religijna dotycząca kresu istnienia świata (losów kosmosu, wypeł­nienia czasu), przeznaczenia człowieka (ostatecznej reintegracji dziejów ludzkich, losów duszy i ciała po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESENCJA, ESENCJALIZM

   

  ESENCJA (nłc. = istność, istota, byt, istnienie, jestestwo, wewnętrzna natu­ra, treść; termin utworzony z łc. esse = być, istnieć, ńa wzór gr. ousia) metaf. syn.—> Istota.

   

  ESENCJALIZM ang. essentialism; fr. essentialisme; nm. Essentialismus, Wesensphilosophie

  Określenie charakteryzujące nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPRIT DE FINESSE

   

  ESPRIT DE FINESSE (fr. = bystrość i subtelność umysłu)

  U B. Pascala: związana z lotnością my­śli, intuicją zdolność postrzegania prawdy bezpośrednio i w sposób niesformalizowany, a nawet przedpojęciowy, prze­ciwstawiana umysłowości matematycznej (z;s-> esprit de geometrie). Bywa przyrówny­wana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPRIT DE GEOMETRIE

   

  ESPRIT DE GEOMETRIE (fr. = ścisłość, umysłowość matema­tyczna)

  U B. Pascala: ścisły, matematyczny spo­sób myślenia, przeciwstawiany swobod­nej intuicji (ws—> esprit de finesse). Chara­kteryzuje się on systematycznością, lo­gicznym i rygorystycznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry