Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dozowanie

  Dozowanie występuje powszechnie w procesach technologicznych przemysłowej produkcji żywności. Dozuje się, czyli dodaje w ściśle określonych ilościach, surowce, materiały pomocnicze, półprodukty, dodatki funkcjonalne, przetwórcze środki pomocnicze oraz gotowe produkty. Operacje dozowania są bardzo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia cieplna i jej zastosowanie w technologii żywności

  Energia cieplna jest zmagazynowana w materii w formie energii kinetycznej ruchu postępowego, obrotowego oraz drgającego atomów i cząsteczek. W gazach jed-noatomowych dominuje ruch postępowy, w gazach wieloatomowych - postępowy i obrotowy, w cieczach - obrotowy, a w ciałach stałych - drgający. Mechanika...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie metodą wirowania

  Za pomocą wirówki znakomicie przyspiesza się rozdzielanie zawiesin lub emulsji, czy nawet zwykłe oddzielanie fazy ciekłej od krystalicznej, ziarnistej albo gąbczastej fazy stałej. W procesie sedymentacji (w połączeniu z dekantacją) lub postoju rozdział faz następuje wskutek działania siły ciężkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynięcie cieczy

  Sposób reakcji surowców i poduktów spożywczych na działanie sił mechanicznych zależy przede wszystkim od wielkości sił wewnętrznych, wiążących ze sobą poszczególne cząstki i cząsteczki w mniej lub bardziej trwały układ. Siły te są bardzo małe w układach gazowych, które są ściśliwe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecze pseudoplsstyczee I dylataecyjne

  W cieczach pseudoplastycznych (rys. 4.la) gradient prędkości ścinania wzrasta szybciej niż naprężenie styczne i lepkość pozorna maleje ze wzrostem gradientu. Takie zachowanie się cieczy tłumaczy się stopniowym układaniem się asymetrycznych cząstek, np. zawiesiny lub polimeru, wzdłuż linii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia pałeczkami Salmonella i innymi bakteriami jelitowymi

  Do bakterii jelitowych, mogących wywoływać zatrucia i zakażenia pokarmowe, zalicza się pałeczki duru brzusznego i rzekomego (Salmonella), grupę zarazków wywołujących czerwonkę (Shigella), bakterie z grupy pałeczki okrężnicy(Esche-richia) i Yersinia. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecze o właściwościach tiksotropowych I reopeksyjnycti (antytiksotropowych)

  Lepkość tych cieczy zależy tak od gradientu prędkości, jak i od czasu przebiegu ścinania, co ujawnia się w postaci różnych wartości naprężenia stycznego podczas zwiększania gradientu prędkości do maksimum i podczas zmniejszania gradientu w ten sam sposób do zera. Ponieważ dla każdej wartości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia gronkowcowe

  Aby wystąpiło takie zatrucie muszą zaistnieć następujące warunki:

  -    zakażenie żywności gronkowcami produkującymi toksyny, zwanymi w tym przypadku enterotoksynami (np. S. aureus);

  -    skład żywności umożliwiający rozwój gronkowców i wytwarzanie przez nie enterotoksyn;

  -    pozostawienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkształcanie ciał stałych

  Brak jest dotąd opracowanych teorii ujmujących w sposób kompleksowy duże odkształcenia oraz duże i skończone naprężenia, chociaż często takie odkształcenia i naprężenia spotyka się w praktyce. Reologia zajmuje się nieskończenie małymi odkształceniami spowodowanymi naprężeniami, gdy odległość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia jadem kiełbasianym (botulizm)

  Clostridium botulinum wytwarza 5 egzotoksyn (wydzielanych z komórek do środowiska), z których A, B i E odgrywają największą rolę w zatruciu u ludzi, a C i D u zwierząt. Botulizm obserwuje się u ludzi najczęściej w przypadku spożycia produktów niewłaściwie utrwalonych, przechowywanych przez dłuższy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 725

  praca w formacie txt

Do góry