Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI

   

  FILOZOFIA NAUKI ang. philosophy of science, ~ scientific philosophy; fr. philosophie des Sciences; nm. Philosophie der Naturwis-senschaft, Wissenschaftsphilosophie

  Wyrażenie wprowadzone przez A. M. Amphre'a (1834).

  Rozważania dotyczące teoretycznych podstaw nauk empirycznych, tj. ich pod­stawowych pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA KULTURY

   

  FILOZOFIA KULTURY ang. philosophy of human culture; fr. philosophie de la culture; nm. Kulturphilosophie, Philosophie der Kul­tur

  Dział filozofii człowieka (antropologii filozoficznej), zajmujący się w szczególno­ści jego twórczą działalnością, tj. prze­kształcaniem (zarówno wewnątrz pod­miotu, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EGZYSTENCJALNA

   

  FILOZOFIA EGZYSTENCJALNA ang. existential philosophy; fr. philosophie existentielle; nm. Existenzphilosophie

  Doktryna M. Merleau-Pontyego po­stulująca opis i wyjaśnianie egzystencji konkretnego człowieka oraz umieszczanie jej w jakimś układzie odniesienia.

  syn.—> Filozofia egzystencji; obydwa te...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA EGZYSTENCJI

   

  FILOZOFIA EGZYSTENCJI fr. philoso­phie de l'existence; nm. Existenzphilosophie

  Dociekania filozoficzne skupiające się na wyjaśnianiu ludzkiej egzystencji, mające na celu, w odróżnieniu od —^ filozofii egzystencjalnej (1), bardziej samą eksplikację ani­żeli opis i konkretną analizę. Wywodząc się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA HISTORII

   

  FILOZOFIA HISTORII ang. philosophy of history; fr. philosophie de l'histoire; nm. Geschichtsphilosophie, Philosophie der Geschichte

  Określenie philosophie de l'histoire utwo­rzył Voltaire, a przejął i przeniósł na grunt niemiecki jako Geschichtsphilosophie J. G. Herder, upowszechnił zaś G. W. F...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA IMMANENTNA

   

  FILOZOFIA IMMANENTNA (tłum. ty­tułu dzieła W. Schuppego De immanente Philosophie) ang. immanence philosophy; nm. Immanenzphilosophie

  Kierunek w obrębie —»immanentyzmu (2), zwany też ^ solipsyzmem (2) epistemologicznym, według którego przed­miot poznania sprowadza się do elemen­tów treści świadomości i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA DRUGA

   

  FILOZOFIA DRUGA gr. he physike; fr. philosophie seconde

  Określenie dziedziny dociekań filozofi­cznych dotyczących przyrody; syn.—^ fizy­ka (1). Nazwa utworzona przez analogię do użytej przez Arystotelesa nazwy -^ „fi­lozofia pierwsza" {próte philosophia).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JĘZYKA

   

  FILOZOFIA JĘZYKA ang. philosophy of language; nm. Sprachphilosophie

  Dyscyplina filozoficzna zajmująca się analizą pewnych ogólnych cech języka i funkcji, jakie on pełni w ludzkich wspól­notach i kulturach, oraz związanych z ni­mi pojęć, takich jak znaczenie, odnoszenie się wyrażeń, prawdziwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA DUCHA

   

  FILOZOFIA DUCHA ang. philosophy of the spirit; fr. philosophie de l'esprit; nm. Philo­sophie des Geistes

  U G. W. F. Hegla: główny dział filo­zofii, wymieniany obok logiki i filozofii przyrody. Logika zajmuje się ideami, filo­zofia przyrody — naturą, a filozofia ducha — syntezą idei i natury, tj...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA DZIEJÓW

   

  FILOZOFIA DZIEJÓW ang. philosophy of history; fr. philosophie de l'histoire; nm. Geschichtsphilosophie, Philosophie der Geschichte

  Określenie philosophie de l'histoire utwo­rzył Yoltaire, a przejął i przeniósł na grunt niemiecki jako Geschichtsphilosophie J. G. Herder, upowszechnił zaś G. W. F...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt

Do góry