Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA POPULARNA

   

  FILOZOFIA POPULARNA fr. philosophie populaire; nm. Popularphilosophie

  Nazwa nadawana swoistej odmianie ek­lektyzmu filozoficznego, jaki zaznaczył się w Niemczech w 2. poł. XVIII w., a wyrażał się w tendencji do wiązania filozofii z lite­raturą, w wysuwaniu łatwo dostępnych dla szerokiego ogółu haseł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA POZYTYWNA

   

  FILOZOFIA POZYTYWNA (tłum. fr. <philosophie positive>)

  Nazwa, jaką A. Comte nadał swemu wła­snemu systemowi (1830), zbudowanemu przy założeniu, że umysł ludzki nie jest zdolny do poznania istoty rzeczy ani też przyczyn ostatecznych. Wobec tego należy — według Comte'a — poprzestać na badaniu faktów i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRAKTYCZNA

   

  FILOZOFIA PRAKTYCZNA (tłum. gr. <philosophia praktikó, od prdtto = działam) nłc. philosophia practica; ang. practical philosophy; fr. philosophie pratique; nm. praktische Philosophie

  Dział filozofii przyporządkowany wy­różnionej przez Arystotelesa „praktycz­nej" dziedzinie ludzkiej aktywności — praksis...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRAWA

   

  FILOZOFIA PRAWA ang. philosophy of right, legał philosophy; fr. philosophie du droit; nm. Rechtsphilosophie

  Dociekania, których przedmiotem są istota, rodzaje, sposób istnienia i ostatecz­ne przyczyny prawa. Filozofia prawa zaj­muje się też takimi bardziej szczegółowymi zagadnieniami, jak geneza norm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA OTWARTA

   

  FILOZOFIA OTWARTA (tłum. fr. <philosophie ouverte>)

  Doktryna, według której żadne twier­dzenie filozoficzne, jako z natury aporetyczne, nie może mieć charakteru ostatecz­nego, gdyż podlega zasadzie powszechnej konieczności korektur (F. Gonseth, G. Bachelard). syn.-^ Idoneizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LINGWISTYCZNA

   

  FILOZOFIA LINGWISTYCZNA ang. linguistic philosophy; nm. linguistische Philoso­phie

  Analizowanie znaczeń słów i zachodzą­cych między nimi relacji logicznych w językach naturalnych, podejmowane za­równo dla rozwiązywania tradycyjnych zagadnień filozoficznych (np. kwestia determinizmu, przyczynowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LITERATURY

   

  FILOZOFIA LITERATURY ang. philo­sophy of literaturę; ix. philosophie de la litterature; nm. Philosophie der Literatur

  Zainicjowana przez R. Ingardena dyscy­plina filozoficzna, stanowiąca dopełnienie nauki o literaturze i określająca podstawy teorii literatury i metodologii badań lite­rackich. W ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA LOGIKI

   

  FILOZOFIA LOGIKI ang. philosophy of logie

  Należące do podstaw logiki—obok —> metalogiki (2), rozumianej jako teoria syste­mów sformalizowanych odrębna od logiki

  formalnej — badanie problemów filozofi­cznych, jakie się pojawiają w trakcie roz­ważań logicznych. Są to m. in.: pytanie o źródło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MATEMATYKI

   

  FILOZOFIA MATEMATYKI ang. philo­sophy of mathematics; nm. Philosophie der Mathematik

  Rozważania dotyczące natury i sposobu istnienia przedmiotów matematycznych (zbiory, liczby itp.), będące uszczegóło­wieniem filozoficznej kwestii istnienia obiektów abstrakcyjnych; także dotyczące natury poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA MORALNOŚCI

   

  FILOZOFIA MORALNOŚCI nłc. philosophia moralis; ang. morał philosophy; fr. phi­losophie morale; nm. Moralphilosophie, Moralwissenschaft

  Dociekania dotyczące podstaw zjawisk moralnych oraz metod ich badania; syn.^ etyka (1). Terminem o szerszym znacze­niu jest -^ „teoria moralności".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt

Do góry