Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRZYRODY NIEOŻYWIO­NEJ

   

  FILOZOFIA PRZYRODY NIEOŻYWIO­NEJ nm. Philosophie der unbelebten Natur

  Dział —> filozofii przyrody (3) obejmują­cy studium bytów materialnych. Przed­miotem badań, dającym się określić za po­mocą —> abstrakcji (IBa) fizycznej, są takie ich właściwości, jak istnienie w przestrze­ni i czasie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA TOŻSAMOŚCI

   

  FILOZOFIA TOŻSAMOŚCI ang. identity-philosophy; fr. philosophie de l'identite; nm. Identitdtsphilosophie

  Pochodząca od samego F. W. J. Schellinga nazwa jego własnej doktryny filozofi­cznej, która opiera się na głoszonej przez niego pierwotnej tożsamości materii i du­cha, bytu realnego i idealnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRZYRODY OŻYWIONEJ

   

  FILOZOFIA PRZYRODY OŻYWIONEJ nm. Philosophie der belebten Natur

  Dział —> filozofii przyrody (3) obejmują­cy studium bytów obdarzonydi życiem organicznym. Należą do niego zagadnie­nia, które dawniej włączano do tzw. psychologii tomistycznej (filozoficznej); także — filozoficzna analiza podobieństw i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA TRANSCENDENTALNA

   

  FILOZOFIA TRANSCENDENTALNA

  ang. transcendental philosophy; fr. philoso­phie transcendentale; nm. Transzendental-philosophie

  Nazwa zaproponowana przez samego I. Kanta na określenie apriorycznej wie­dzy dotyczącej form czystego rozumu, które wyprzedzają i warunkują wszelkie doświadczenie.

  Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII

   

  FILOZOFIA RELIGII ang. philosophy of religion; fr. philosophie de la religion; nm. Religionsphilosophie

  Dociekania dotyczące istoty —> religii, jej rodzajów, ostatecznych uwarunkowań oraz pozycji i roli w ludzkim — indywi­dualnym i społecznym — sposobie byto­wania. Do zakresu zainteresowań filozofii religii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RZECZYWISTOŚCI

   

  FILOZOFIA RZECZYWISTOŚCI ang. philosophy of reality; fr. philosophie de la realite; nm. Wirklichkeitsphilosophie

  W szerszym znaczeniu: ogólne okre­ślenie typu filozofii, której epistemologiczną podstawą jest -> realizm (IB). W szcze­gólności określenie to można odnieść do tradycji filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PRZYRODY

  FILOZOFIA PRZYRODY gr. physis (Arystoteles) (1); łc. philosophia naturalis (Sene­ka) (1); ang. natural philosophy (Th. Reid), philosophy of naturę; ix. philosophie de la natu­re; nm. Kosmologie (Ch, Wolff) (2), Naturphilosophie (2), Philosophie der Natur

  Dawniej: ogół nauk przyrodniczych, a w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PROCESU

   

  FILOZOFIA PROCESU ang. process phi­losophy

   Nazwa nadawana systemowi metafizycznemu A. N. Whiteheada (od tytułu głó­wnego jego dzieła Process and Reality), któ­ry wbrew neopozytywizmowi traktował filozofię jako naukę podstawową, nie pod­legającą ograniczeniom tematycznym, po­szukującą holistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA PIERWSZA

   

  FILOZOFIA PIERWSZA gr. próte philosophia; nłc. prima philosophia; ang .first philo­sophy; fr. philosophie premiere; nm. erste Philosophie

  Nazwa użyta przez Arystotelesa (podję­ta w filozofii scholastycznej oraz przez R. Descartes'a) na określenie:

  dziedziny dociekań filozoficznych dotyczących zasad...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA POJETYCZNA

   

  FILOZOFIA POJETYCZNA (tłum. gr. <philosophia poietikó, od poiein = robić coś. tworzyć) nłc. philosophia poietica; ang. poietic philosophy; fr. philosophie poietique; nm. poietische Philosophie

  Dział filozofii przyporządkowany wy­różnianej niekiedy przez komentatorów Arystotelesa „wytwórczej" sferze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /06.11.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry