Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GRAMATYKA FORMALNA

   

  GRAMATYKA FORMALNA ang. for­mat grammar; fr. grammaireformelle; nm. for­mule Grammatik

  W lingwistyce matematycznej (tj. nauce zajmującej się stosowaniem metod mate­matycznych w językoznawstwie) — zbiór reguł formalnych, na podstawie których można rozstrzygać, czy brane pod uwagę wyrażenie należy do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA FUNKTOROWA (grama­tyka kategorialna)

   

  GRAMATYKA FUNKTOROWA (grama­tyka kategorialna) ang. functorial grammar; fr. grammaire fonctorielle; nm. funktorielle Grammatik

  Wysunięta i zarysowana przez K. Ajdukiewicza (1935) koncepcja gramatyki jako opisu języka w kategoriach wyznaczarua poprawnych zdań, nawiązująca do pojęcia —> kategorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA GENERATYWNA

   

  GRAMATYKA GENERATYWNA ang. generative grammar; fr. grammaire generative; nm. generatwe Grammatik

  Sformalizowany opis danego języka — naturalnego lub sztucznego — wyznacza­jący zbiór wszystkich (poprawnie zbudo­wanych) zdań tego języka i strukturę każ­dego z tych zdań. Znaczy to, że nie tylko przypisuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRA

   

  GRA łc. ludus, iocus; ang. play, game; fr. jeu; nm. Spiel

  —> Zabawa ujęta w pewne reguły, okre­ślające najczęściej zasady współzawodnic­twa między jej uczestnikami. W miarę jak dążność do osiągnięcia pewnego stanu końcowego (np. zwycięstwa) przeważa nad zachowaniami o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRA JĘZYKOWA

   

  GRA JĘZYKOWA ang. language-game; fr. jeu de langage; nm. Sprachspiel

  U L. Wittgensteina: Sprachspiel — całość złożona z języka i czynności, w których on uczestniczy; cały proces używania słów, czyli ćwiczenie wszelkich możliwych układów słownych. Gier takich może być nieskończerue wiele i są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODNOŚĆ (CZŁOWIEKA)

   

  GODNOŚĆ (CZŁOWIEKA) gr. aksiosis; łc. dignitas (hominis); ang. dignity; fr. dignite (humaine); nm. Menschenwurde, Wurde des Menschen

  1. metaf., et. Szczególna wartość, jaką posiada każdy człowiek jako istota ludz­ka, tzn. istota rozumna i wolna, czyli —> osoba (1, 2), i przez co zasługuje on na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZA

   

  GNOZA (gr. gnósis = wiedza; wyższe po­znanie) łc. gnosis; ang. gnosis; fr. gnose; nm. Gnosis

  Poznanie samo w sobie — czysto in­tuicyjne, iluminacyjne, ezoteryczne, opar­te nie na Objawieniu, lecz na zakładanej znajomości istoty człowieka, mające pro­wadzić do wiedzy absolutnej, która by ob­jęła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOTYP

   

  GENOTYP (gr. genos = ród + typos = od­cisk, odbicie) ang. genotype; fr. genotype; nm. Genotypus

  biol. Zespół wszystkich czjmników dzie­dzicznych, uwarunkowany składem geno­wym (W. L. Johannsen, 1909). Genotyp określa normy reakcji danego osobnika na określone warunki środowiska, bezpośred­nio determinuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOMETRIA

   

  GEOMETRIA (gr. = mierze­nie ziemi) łc. geometria; ang. geometry; fr. geometrie; nm. Geometrie

  Dział -> matematyki, którego przedmio­tem badań są figury i stosunki przestrzenne. Rozróżnia się m. in.: geometrię euklidesową (Euklides) i geometrie nieeuklidesowe (N. I. Łobaczewski, J. Bolyai, G. F. B...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJONIZM (generacjanizm)

   

  GENERACJONIZM (generacjanizm) (łc. generatio = rodzenie) nm. Generationismus

  1. Przeciwstawny zarówno —> kreacjonizmowi (2), jak i teorii —> preegzystencji pogląd na pochodzenie duszy ludzkiej, we­dług którego powstaje ona wraz z ciałem w akcie poczęcia w ten sposób, że jest prze­kazywana potomstwu przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt

Do góry