Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HAECCEITAS

   

  HAECCEITAS (ecceitas) (nłc. od łc. haecce [res] = ta oto [rzecz] — scholastyczne tłum. Arystotelesowskiego tóde ti) ang. haecceity, thisness; fr. haecceite, ecceite; nm. Diesheit, Dieseinzigkeit

  metaf. U J. Dunsa Szkota: forma jedno­stkowa w odróżnieniu od —> quidditas i za­razem zasada ^ jednostkowienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA

   

  HERMENEUTYKA he hermeneutike [sc. techne] = sztuka tłumaczenia) ang. hermeneutics; ix. la hermeneutique; nm. Hermeneutik

  1. Dyscyplina pomocnicza nauk histo­rycznych (m. in. historii literatury, historii filozofii, religioznawstwa) ustalająca pra­widła interpretacji wszelkiego rodzaju te­kstów i symboli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /4 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA

   

  HARMONIA = zestrój, zjednoczenie, układ całości, proporcja; ustalony ład, porządek; zgodność dźwię­ków, akord, tonacja, muzyka) łc. harmo­nia, consonantia (2); ang. harmony; fr. harmo­nie; nm. Harmonie

  Termin prawdopodobnie pochodzenia pitagorejskiego, wskazujący na matematy­czne prawidłowości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA PRZEDUSTAWNA

   

  HARMONIA PRZEDUSTAWNA (har­monia z góry ustanowiona) (tłum. nłc. (G. W. Leibniza)) ang. preestablished harmony; fr. harmonie preetaUie; nm. prastabilierte Harmonie

  metaf. Określenie wprowadzone przez Leibniza na oznaczenie przyjętego w jego doktrynie z góry ustanowionego przez Stwórcę świata porządku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARMONIA SFER (muzyka sfer)

   

  HARMONIA SFER (muzyka sfer) sphaira = piłka; kula, kula ziemska, kula ja­ko bryła geometryczna; kulista, sferyczna przestrzeń nieba okalająca Ziemię) ang. har­mony of the spheres; nm. Harmonie der Sphdren, Sphdrenharmonie

  W teorii pitagorejczyków, dotyczącej świata jako kosmosu, czyli ładu:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA STRUKTUR FRAZO­WYCH (gramatyka frazowa)

   

  GRAMATYKA STRUKTUR FRAZO­WYCH (gramatyka frazowa) ang. phrase structuregrammar {PS grammar), constituent structure grammar {CS grammar), immediate constituent structure grammar {IC grammar); ix. grammaire a constituans immediats; nm. Phrasenstruktur-Grammatik, Konstituenten-struktur-Grammatik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA

   

  GRUPA (fr. <groupe>, z wł. gruppo = wę­zeł) ang. group; nm. Gruppe

  1. mat. Zbiór G dowolnych elementów a, b, c, ..., z jednym działaniem dwuargumentowym „o" (zwanym działaniem gru­powym), które można interpretować nie­kiedy jako mnożenie, niekiedy zaś jako dodawanie, pozwalającym każdej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA GENERATYWNO--TRANSFORMACYJNA

   

  GRAMATYKA GENERATYWNO--TRANSFORMACYJNA ang. generatwe transformational grammar; fr. grammaire ge­neratwe transformationnelle; nm. generatwe Transformations-Grammatik

  Określenie utworzone na gruncie -^ gra­matyki generatywnej, odnoszone do każ­dej gramatyki, która się posługuje metodą transformacji (w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRADUALIZM

   

  GRADUALIZM <łc. gradus = stopień) nm. Gradualismus

  metaf. Stanowisko charakterystyczne dla schyłku starożytności i dla średniowiecza, zmierzające do przezwyciężenia duali­zmu Boga i świata, ducha i materii. Można wyróżnić trzy jego odmiany:

  gradualizm czysty w sformułowaniu Filona Z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRAMATYKA

   

  GRAMATYKA (gr. [sc. techne]> od gramma = napis, pismo, tekst; stąd łc. <grammatica>

  1. umiejętność językowa, znajomość języków,

  2. nauka o budowie języka) ang. grammar, fr. grammaire; nm. Grammatik

  Opis struktury danego języka (gramaty­ka szczegółowa) lub struktury mowy lu­dzkiej jako takiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt

Do góry