Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HEURYSTYKA

   

  HEURYSTYKA <gr. heuriskein = znajdo­wać, odkrywać) ang. heuristic; fr. l'heuristique, Yeuristique; nm. Heuristik

  metod. Nauka o metodach dokony­wania odkryć i rozwiązywania zadań. Heurystyka była nazywana sztuką odkrywa­nia (ars inveniendi); zajmowali się nią m. in. R. Descartes, G. w. Leibniz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA

   

  HIERARCHIA (gr. hierarchia = urząd na­czelnego kapłana, od hierós = święty + arche = początek, stąd: porządek panujący wśród aniołów, duchowieństwa) łc. ordo; nłc. hierarchia; ang. hierarchy; fr. hierarchie; nm. Hierarchie, Rangordnung Termin wprowadzony do filozofii przez Pseudodionizego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTAZA

   

  HIPOSTAZA <gr. <hypóstasis> = podsta­wa, rzeczywistość, istota; łc. <substantia> (2) — transkrypcja słowa greckiego) nłc. hy­postasis (2); ang. hypostasis; fr. hypostase; nm. Hypostase

  1. U Plotyna: emanat, byt wyemanowany z Absolutu.

  U neoplatonizujących pisarzy chrześci­jańskich termin ten był...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOSTAZOWANIE

   

  HIPOSTAZOWANIE

  metod. Traktowanie własności czegoś lub relacji tak, jak gdyby były konkretny­mi przedmiotami (realnymi substancja­mi), czego źródłem może być m. in. przy­pisywanie -^ nazwom (2) abstrakcyjnym (zwanym przez —> reizm /2/ pozornymi) charakteru nazw konkretnych.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETEROLOGICZNY

   

  HETEROLOGICZNY <gr. heteros = inny + logos = słowo, nauka) ang. heterological; fr. heterologique; nm. heterologisch

  log. Określenie odnoszące się do orzecz­ników, które same nie mają opisywanych przez siebie własności. Na przykład orze­cznik „zielony" jest heterologiczny, ponie­waż sam nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETERONOMIA

   

  HETERONOMIA <gr. heteros = inny + nomós = prawo) ang. heteronomy; fr. he'teronomie; nm. Heteronomie TO—> Autonomia.

  1. et. Podleganie normom otrzymanym z zewnątrz, np. porządkowi moralnemu nadanemu człowiekowi przez Byt abso­lutny, czyli przez Boga.

   

  U I. Kanta: stan woli nie będącej wła­snym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDONIZM

   

  HEDONIZM (gr. hedone = przyjemność, rozkosz) ang. hedonism; fr. hedonisme; nm. Hedonismus

  Ogólna nazwa doktryn, według któ­rych przyjemność (rozkosz) jest: a) najwyż­szym dobrem, właściwym celem życia i pra­wdziwym szczęściem (hedonizm etyczny — odmiana -^ eudajmonizmu); b) głównym motywem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENOLOGIA

   

  HENOLOGIA (gr. td hen = jeden + logos = słowo, nauka) fr. henologie, enologie; nm. Henologie, Einheitslehre

  metaf. W odróżnieniu od —> ontologii: nazwa racjonalistycznego i monizującego stanowiska metafizycznego, według któ­rego ostateczną zasadą całej rzeczywisto­ści jest nie -^ byt, lecz —> jedno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HABITUS

   

  HABITUS (łc. = właściwość, uspo­sobienie, pozytywna sprawność) gr. echein (1), didthesis (2), heksis (3, 4), ethos (4); także: łc. dispositio (3), consuetudo (4); fr. habitude; nm. Gewohnheit

  met. —> Posiadanie (czegoś) (1) jako jedna z dziewięciu wyróżnionych przez Arystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDYTARIANIZM

   

  HEREDYTARIANIZM (łc. hereditarius = spadkowy, dziedziczny)

  Pogląd, według którego —> zachowa­nie jest w głównej mierze zdeterminowa­ne -^ dziedzicznością (1). vs—> Enwironmentalizm (2).

  Koncepcje filozoficzne formułowane na podstawie wymienionego wyżej (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt

Do góry