Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HOMO SAPIENS

   

  HOMO SAPIENS (nłc. <homo sapiens> = człowiek rozumny)

  Wyrażenie, które pojawiło się w syste­matyce K. Linneusza (Systema naturae, 1758) na określenie gatunku ludzkiego jako naczelnego w królestwie zwierząt.

  1. Określenie człowieka jako istoty zdo­lnej do refleksyjnego myślenia (Linneusz wśród cech...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYZM

   

  HISTORYZM ang. historicism; fr. historisme; nm. Historismus

  Termin ukuty przez krytyków metody historycznej, stosowany przez nich w od­niesieniu do sceptycznych, relatywistycz­nych i deterministycznych tendencji w no­wożytnej historiografii, używany zazwy­czaj na określenie pozytywistycznego ba­dania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLIZM

   

  HOLIZM (gr. hólos = cały, całkowity) ang. holism; fr. holisme; nm. Holismus

  Nawiązująca do koncepcji —> emergentyzmu i Bergsonowskiego —> dynami­zmu (1) finalistyczna teoria rozwoju, tra­ktująca wszechświat jako całość, na którą składają się rozwijające się dynamicznie części; wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCYZM

   

  HISTORYCYZM (tłum. nm. Historizismus) ang. historicism

  Neologizm utworzony przez F. W. Nietzchego na określenie pewnych skrajnych ujęć -> historyzmu, podjęty następrue przez ich krytyków.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNOSC

   

  HISTORYCZNOSC fr. historicite; nm. Historizitiit, Geschichtlichkeit

   

  I. W znaczeniu techniczno-historycznym:

  cecha tego, co zostało uznane za rze­czywiste, np. historyczność Ewangelii; fa-ktyczność jakiegoś stanu rzeczy stwier­dzona na podstawie źródeł historycznych (zdarzenie „historyczne" w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEZA

   

  HIPOTEZA {gr. <hypóthesis> = założenie, przypuszczenie; przesłanka; punkt wyj­ścia w rozumowaniu) łc. hypothesis; ang. hypothesis; fr. hypothese; nm. Hypothese

  metod. Sąd niepewny, odznaczający się tylko prawdopodobieństwem.

  metod. Twierdzenie, które nie jest uza­sadnione w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA

   

  HISTORIA (gr. <historia> = badarue przez dowiadywanie się u innych — tych, któ­rzy są świadkami; dowiadywanie się u tych, którzy wiedzą (Herodot); badania filozofi­czne (pitagorejczycy)) łc. historia; ang. history; fr. histoire; nm. Geschichte

  I. Gałąź wiedzy, której przedmiotem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZOFIA

   

  HISTORIOZOFIA (gr. historia = badanie, wiedza + sophia = mądrość; neologizm A. Cieszkowskiego {Prolegomena zur Historiosophie, Berlin 1838)) nm. Historiosophie

  Dziedzina ogólnych rozważań nad pod­stawowym kierunkiem rozwoju ludzkości, sensem ludzkich dziejów jako całości i ich prawidłowościami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTETYZM (antyindukcjonizm)

   

  HIPOTETYZM (antyindukcjonizm)

  metod. Kierunek w metodologii nauk, podkreślający rolę decyzji w przyjmowa­niu hipotez — w opozycji do —> indukcjonizmu postulującego, żeby przyjęcie hipo­tezy było jednoznacznie wyznaczone przez odpowiednie procedury indukcyjne opar­te na rachunku prawdopodobieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEUREZA

   

  HEUREZA (gr. <heuresis> = znalezienie, odkrycie czegoś)

  metod. Wynajdywanie sposobów pro­wadzących do rozwiązania postawionego problemu (do udowodnienia twierdzenia, rozwiązania równania, podania definicji itp.).

  pot. Metoda pedagogiczna wymaga­jąca od ucznia aktywnego udziału w pro­cesie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /363

  praca w formacie txt

Do góry