Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HYLETYKA

   

  HYLETYKA <gr. hyle = materia) fr. les hyleticque; nm. Hyletik

  U E. Husserla: dziedzina doznań zmy­słowych (—> hyle Ul). „Hyletyczny" {hyletisch) w przeciwstawieniu do „noetycznego" (= spostrzeżonego — noetisch) i „noe-matycznego" (= przedstawionego lub po­myślanego — noematisch) oznacza to, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOTEIZM

   

  HOMOTEIZM (łc. homo = człowiek + gr. theós = Bóg) ang. homotheism; nm. Homotheismus

  Termin utworzony przez E. Haeckla na określenie syn.—> antropomorfizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMIZM

   

  HORMIZM (gr. horme = poruszenie, na­pór, impuls, dążenie) ang. hormic psychology; fr. theorie hormique; nm. hormische Psy­chologie

  psych. Wywodzący się od W. McDougalla pogląd, według którego wszelkie —> zachowania zwierząt, a także człowie­ka są aktualizacją wrodzonych —> instyn­któw (3) w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANITARYZM

   

  HUMANITARYZM (łc. humanitas = lu­dzkość, człowieczeństwo) ang. humanitarianisme; fr. humanitarisme

  Program moralny lub społeczny zakła­dający równość wszystkich ludzi wobec prawa i domagający się objęcia wszystkich jednakowymi obowiązkami moralnymi oraz dawania równych szans wszystkim, bez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM

   

  HUMANIZM (łc. humanus = ludzki) ang. humanism; fr. humanisme; nm. Humanismus

  Termin Humanismus utworzony został przez niemieckiego pedagoga F. J. Niethammera (1808) jako określenie teorii edukacyjnej, która usiłowała bronić w XIX w. tradycyjnej pozycji studiów klasycznych (tj. studiowania klasyków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /8 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLOGIA

   

  HOMOLOGIA (gr. = zgod­ność z naturą, harmonia) ang. homology; ix. homologie; nm. Homologie

  Termin występujący u stoików, ozna­czający zgodność rozumu z samym sobą i z naturą, a w ujęciu pitagorejskim — na­wet podobieństwo do bóstwa i zgodność z nim.

  Pewien typ -> podobieństwa (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMONIMY

   

  HOMONIMY (gr. ta (1) = [wyrazy] równobrzmiące) łc. homonyma (1); nłc. aequivoca; ang. homonyms; fr. homonymes; nm. Homonyme

  U Arystotelesa (Kateg., 1 a 1): w od­różnieniu od -> synonimów (1) i —> paronimów (1) — rzeczy różne o tej samej na­zwie, zastosowanej jednak do każdej z nich w innym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

   

  HOMEOSTAZA (gr. hómoios = równy, jednakowy + stasis = ważenie; stateczność) ang. homeostasis, homoeostasis; fr. homeostasie, homeostase; Homóostase, Homóostasis, Homóostasie

  Stan równowagi jakiegokolwiek —> sy­stemu, utrzymywany na zasadzie ujemne­go -^ sprzężenia zwrotnego.

  biol. Zachowywanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINIZM

   

  HOMINIZM (łc. homo, -inis = człowiek) ang. hominism; nm. Hominismus

  Termin zaproponowany przez W. Windelbanda na określenie pragmatycznego —> humanizmu (4) czy też psychologizmu. -^ Pragmatyzm (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO FABER

   

  HOMO FABER (nłc. <homo faber = człowiek-rzemieślnik, wytwórca)

  Określenie pochodzące prawdopo­dobnie od B. Franklina (a tool making animal — „zwierzę wytwarzające narzędzia"), podjęte m. in. przez H. Bergsona, uwydat­niające jako swoistą właściwość człowieka jego zdolność do wytwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt

Do góry