Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  IMMATERIALIZM

   

  IMMATERIALIZM (łc. immaterialis = nie­materialny) ang. immaterialism; fr. immaterialisme; nm. Immaterialismus

  Termin utworzony przez G. Berkeleya na określenie jego własnej doktryny meta­fizycznej (zob. niżej /b/).

  Szczegółowy przypadek —> idealizmu (I-I) metafizycznego lub teza skrajnego —> spirytualizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMEDIATYZM

   

  IMMEDIATYZM (fr. <intmediatisme> z nłc. immediatus = bezpośredni) ang. immediatism

  t. pozn. Stanowisko, które wyklucza ja­kikolwiek czynnik pośredniczący w akcie poznania między podmiotem poznającym a przedmiotem poznawanym {-^ bezpo­średniość); wyrazem takiego stanowiska jest np. przyjmowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMORALIZM

   

  IMMORALIZM (łc. przeczenie in + moralis = dotyczący obyczajów, obyczajowy, obyczajny, moralny) ang. immoralism; fr. immoralisme; nm. Immoralismus

  et. Pogląd, według którego obowią­zująca -^ moralność (1) powinna być za­stąpiona innym, niejednokrotnie przeciwstawnym systemem wartości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUMINIZM

   

  ILUMINIZM ang. illuminism; fr. illuminisme; nm. Illuminismus

  Ogólna nazwa doktryn uznających oświecenie przez Boga za najcenniejsze źródło poznania, zwłaszcza religijnego (Augustyn, Bonawentura, R. Bacon, N. de Malebranche), w szczególności zaś nazwa nadawana doktrynie Augustyna, według którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNOTUM PER IGNOTIUS

   

  IGNOTUM PER IGNOTIUS <łc. ignotum per ignotius> = nieznane przez bardziej nie­znane)

  metod. Wyjaśnienie jeszcze bardziej nie­zrozumiałe aniżeli to, co miało ono wyjaś­niać.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNOTUM PER IGNOTUM

   

  IGNOTUM PER IGNOTUM (łc. ignotum per ignotum> = nieznane przez nieznane)

  metod. Pozorne wyjaśnienie, definicja, w której wyrażenie definiujące jest tak sa­mo niezrozumiałe jak wyrażenie definio­wane.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILLACJA

   

  ILLACJA (łc. illatio> = wniesienie czego, wniosek, dowodzenie) ang. illation; fr. illation

  metod. Czynność —> wnioskowania (1), si/n.—> inferencja (1). Termin występujący jeszcze u G. W. Leibniza, współcześnie rza­dki w języku francuskim, częstszy w an­gielskim.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILLACJONIZM

   

  ILLACJONIZM (fr. illationisme> z łc. illatio = wniosek)

  1. t. pozn. Stanowisko, według którego uznanie istnienia rzeczywistości transcen­dentnej może być jedynie wnioskiem pew­nego rozumowania, nie zaś rezultatem czy protokołem doświadczenia; vs^ intuicjonizm (2). lUacjonizmem jest np. pogląd D. J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILOŚĆ

   

  ILOŚĆ gr. posótes (1), odpowiedź na py­tanie posón; nłc. quantitas (1), odpowiedź na pytanie quanium; ang. quantity; ix. quantite; nm. Quantitat, Menge, Anzahl (L. Wittgenstein)

  metaf. Jedna z dziewięciu wyróżnio­nych przez Arystotelesa —> przypadło­ści (1), będąca właściwością —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDONEIZM

   

  IDONEIZM (łc. idoneus = zdolny do cze­goś, właściwy czemuś) ang. idoneism; fr. idoneisme; nm. Idoneismus

  Nazwa wprowadzona przez F. Gonsetha na określenie jego własnego stanowi­ska filozoficznego (które nazywał też filo­zofią dialektyczną lub filozofią otwartą — philosophie ouverte), łączącego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry