Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INDUKCJA

   

  INDUKCJA (nłc. <inductio> = wprowa­dzenie) gr. epagoge; ang. induction; fr. induction; nm. Induktion, Schlufi vom Einzelnen aufdas Algemeine

  Próba ustalenia praw ogólnych przez ze­branie dużej liczby szczegółowych przy­padków. Jako metoda próba taka jest w nauce niezbędna, gdyż przed ułoże­niem jakiegoś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /4 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPRESJA

   

  IMPRESJA (łc. <impressio> = odciśruęcie, wrażenie) ang. impression; fr. impression; nm. Impression, Eindruck

  t. pozn. syn.—> Wrażenie.

  Termin D. Humfa, który dzielił —> przed­stawienia na pierwotne, czyli impresje {impressions), i pochodne, czyli -^ idee (IVd) (ideas), przeciwstawiając się podziałowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPETUS

   

  IMPETUS (łc. <impetus> = pęd, natarcie) nm. Antrieb

  W filozofii scholastycznej, a w szczegól­ności u J. Buridana: udzielany przez Boga wszystkim ciałom we wszechświecie im­puls, nadający im od wewnątrz moc poru­szania się (Buridan przyjmując tę hipotezę rozwiązywał w ten sposób arystotelesowskie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPLIKACJA

   

  IMPLIKACJA (łc. implicatio = splątanie, powiązanie) ang. implication; fr. implication; nm. Implikation

  log. Jeden z rodzajów złożonych wyra­żeń zdaniowych występujących w —> ra­chunku zdań. Zapisuje się go symbolicz­nie p ^> q {w innych notacjach: p <q, p^ q, p q) i odczytuje za pomocą zwrotu:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /4 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMORTALIZM

   

  IMMORTALIZM (łc. immortalis = nie­śmiertelny) ang. doctrine of immortality

  Pogląd odrzucający utożsamianie kresu ludzkiej egzystencji z biologiczną śmiercią człowieka {vs^> mortalizm). W granicach tego poglądu zaznaczają się różne stano­wiska w związku z różnie określanym cłiarakterem —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUZJA

   

  ILUZJA (łc. illusio = szyderstwo, żart, ironia; złudzenie) gr. apataomai; ang. illusion; fr. illusion; nm. Illusion, Tauschung

  t. pozn., psych. W odróżnieniu od halu­cynacji, w przypadku której postrzegane przedmioty w ogóle nie istnieją — rodzaj —> złudzenia polegający na błędnym uję­ciu jakiegoś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPERATYW HIPOTETYCZNY

   

  IMPERATYW HIPOTETYCZNY <łc. imperativus = rozkazujący; gr. hypothetikós — przypuszczalny) ang. hypothetical imperative; fr. imperatifhypothetique; nm. hypothetischer Imperativ

  Termin I. Kanta {Krytyka praktycznego rozumu), który określa nim przeciwstawny —> imperatywowi kategorycznemu nakaz warunkowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMANENCJA

   

  IMMANENCJA (nłc. <immanentia> = siła działająca we wnętrzu jakiejś istoty, z łc. immanens, -entis = tkwiący w czymś, we­wnętrzny) ang. immanence; fr. immanence; nm. Immanenz

  Tkwienie w czymś, pozostawanie we­wnątrz czegoś, niewychodzenie poza da­ny przedmiot, przeciwstawiane zazwy­czaj —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPERATYW KATEGORYCZNY

   

  IMPERATYW KATEGORYCZNY nc. imperativus = rozkazujący; gr. kategorikós = orzekający, stwierdzający) ang. categorical imperative; fr. imperatifcategorique; nm. kategorischer Imperativ

   Nakaz bezwarunkowy (przeciwstawny -> imperatywowi hipotetycznemu), formu­łujący podstawową —> powinność według etyki I...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMANENTYZM

   

  IMMANENTYZM (łc. immanens, -entis = tkwiący w czymś, wewnętrzny) nłc. immanentismus; ang. immanentism; fr. immanentisme; nm. Immanentismus

  Immanentyzm ontologiczny — do­ktryna, według której wszystkie elementy rzeczywistości zawierają się w sobie wza­jemnie i są od siebie ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt

Do góry