Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INFINITYZM

   

  INFINITYZM (łc. infinitus = nieograni­czony, nieskończony) ang. infinitism; fr. infinitisme; nm. Infinitismus

  Ogólna nazwa przyznawana doktrynom przyjmującym —> nieskończoność jako rze­czywistość kosmologiczną, metafizyczną lub teologiczną i antropologiczną. Poglą­dy infinitystyczne dotyczą w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚĆ

   

  INDYWIDUALNOŚĆ (nłc. = niepodzielność, nierozerwalność; szczegół) ang. indwiduality; fr. indwidualite; nm. Individualitat, individuelle Eigentumlichkeit

  Termin wprowadzony do języka filozo­fii poprzez tłumaczenia tekstów Awicenny, stosowany od czasów G. W. Leibniza.

  To, co stanowi -^ jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUACJA

   

  INDYWIDUACJA (nłc. <individuatio> = niepodzielność, jednostkowienie, ujednostkowienie, z łc. individuum = coś niepodzielnego, jednostka) ang. individuation; fr. individuation; nm. Individuation. Proces wyodrębniania się części z całości.

  metaf. Akt ^jednostkowienia; stan —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALIZACJA

   

  INDYWIDUALIZACJA (fr. <individualisation> od nłc. individualitas = niepodziel­ność, nierozerwalność; indywidualność) ang. individualization; nm. Individualisierung

  psych., soc. Proces kształtowania się cech indywidualnych (osobniczych) jednostki lub zbiorowości, będący następstwem -^ indywiduacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALIZM

   

  INDYWIDUALIZM (nłc. <individmlismus> z łc. individuum = coś niepodzielnego, jed­nostka) ang. individualism; fr. individualisme; nm. Individualismus

  metaf. Doktryna, według której real­nie istnieją jedynie -> jednostki (1, 2), a po­jęcia ogólne (—> powszechniki 11,21) nie mają swych odpowiedników w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUKCJONIZM

   

  INDUKCJONIZM <nłc. inductio, -onis = wprowadzenie) nm. Induktionismus, Induktmismus

  metod. Pogląd uznający wyłączność lub szczególną doniosłość metody indukcyj­nej (^ indukcja /1 /) w naukach empiry­cznych. Wiąże się on z —> empiryzmem (3a) i może być pojmowany:

  w węższym znaczeniu —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYFERENTYZM

   

  INDYFERENTYZM <łc. indifferens, -entis = nie wykazujący różnic) nłc. indifferentismus; ang. indifferentism, indifference theory (I), doctrine of difference (I); fr. indifferentisme; nm. Indijferentismus

  I. Jedno ze stanowisk w sporze o uniwersalia (^ powszechniki /1 /), reprezen­towane przez Hrabana Maura...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPRESJONIZM

   

  IMPRESJONIZM (fr. <impressionnisme> od impression = wrażenie, z łc. impressio = od­ciśnięcie, wrażenie) ang. impressionism; nm. Impressionismus

   

  Kierunek w sztuce europejskiej, szcze­gólnie w malarstwie, ale także w literatu­rze pięknej i w muzyce, ukształtowany we Francji w 2. poł. XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPULS

   

  IMPULS (łc. <impulsus> = uderzenie, na­cisk) ang. impulse; fr. impulsion; nm. Im­puls, Trieb

  psych. Nieświadoma, bliżej jeszcze nie określona dążność do działania; w szer­szym znaczeniu — syn.—> bodziec. (W fi­zyce: krótkotrwałe działanie wielkości fi­zycznej; w fizjologii: krótkotrwały stan...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDETERMINIZM

   

  INDETERMINIZM (nłc. <indeterminismus> od łc. przeczenia in + determino = ograni­czam) ang. indeterminism; fr. indeterminisme; nm. Indeterminismus vs^ Determinizm.

  1. filoz. przyr. Indeterminizm przyrod­niczy — pogląd, który:

  a) w swej wersji skrajnej utrzymuje, że zdarzenia wcześniejsze nie wyznaczają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt

Do góry