Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INTROCEPCJA

   

  INTROCEPCJA (łc. intro = do wewnątrz + capere — cłiwytać, ujmować) ang. introception; nm. Introzeption

  psych. Termin wprowadzony przez W. Sterna do —> psychologii personalistycznej (2) na określenie uznania cudzych wartości i celów za własne. Używany za­miennie z —> „internalizacją" i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJONALNOŚĆ

   

  INTENCJONALNOŚĆ (nłc. intentionalis = zamierzony, umyślny) ang. intentionality; fr. intentionnalite; nm. Intentionalitlit

  Właściwość tego, co zmierza w określo­nym kierunku.

  U F. Brentany: cecha -^ aktów (2) psychi­cznych polegająca na tym, że są one zawsze skierowane ku jakiemuś przedmiotowi;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROJEKCJA

   

  INTROJEKCJA (nłc. introiectio = wrzu­cenie) ang. introjection; fr. introjection; nm. Introjektion

  U R. Ayenariusa: rzutowanie^ do świa­domości obrazów rzeczy powodujące roz­dwojenie zjawisk na fizyczne i psychiczne, podczas gdy istnieją zjawiska tylko jedne­go rodzaju (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENSJONALNOŚĆ

   

  INTENSJONALNOŚĆ intensio = rozciągłość, rozszerzenie) ang. intensionality; fr. intensionalite; nm. Intensionalitat

  Termin korelatywny: »s—> ekstensjonalność.

  log. Własność wyrażeń, które nie mają wskazanej wyżej cechy ekstensjonalności. Zdaniami intensjonalnymi są zdania mó­wiące o stanach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELIGENCJA

   

  INTELIGENCJA = pojętność, zrozumienie, poznanie umysłowe; rozum; znajomość, znawstwo, roztrop­ność) ang. intelligence, understanding, intelligentsia (3); fr. intelligence, intelligentsia/ I intelligentzia (3); nm. Intellekt, Verstand, Intelligenz, I. (3)

  1. Różnie pojmowana, zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKCJA

   

  INTELEKCJA = zrozu­mienie, poznanie) ang. intellection; fr. in­tellection; nm. Yerstandestdtigkeit, Bewufitheit (N. Ach)

  Bezpośrednie, nienaoczne ujęcie czegoś w jego tożsamości lub takożsamości (tzn. tożsamości gatunkowej lub rodzajowej), w jego sensie, roli, relacji do innego przed­miotu, przy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKT

   

  INTELEKT (łc. = umysł, ro­zum, inteligencja; pojmowanie, zrozumie­nie, zdolność intuicyjna) gr. nolis; ang. intellect, intelligence, understanding; fr. intellect, entendement; nm. Yerstand, Intellekt

  1. t. pozn., psych. Zdolność umysłowo-poznawcza {-^ władza /2/) do ujmowa­nia czegoś w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELEKTUALIZM

   

  INTELEKTUALIZM <łc. intellectualis = umysłowy, obdarzony umysłem, rozumo­wy, dotyczący intelektu) ang. intellectualism; fr. intellectualisme; nm. Intellektualismus

  Stanowisko stwierdzające gatunkową odrębność —> intelektu (1) i sprzeciwiające się sprowadzaniu go do irmych władz —> umysłu (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYNKT

   

  INSTYNKT (łc. instinctus = podnieta, po­pęd) ang. instinct; fr. instinct; nm. Instinkt

  psych. Mechanizm warunkujący za­chowanie, modelując je w zorganizowany i biologicznie celowy sposób, charaktery­styczny dla danego gatunku. W psycholo­gii filozoficznej przypisywano zwierzę­tom — analogicznie do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJA

   

  INSTYTUCJA <łc. = urządze­nie, ustanowienie) ang. institution; fr. institution; nm. Institution

  soc. Sformalizowana -^ organizacja (2,4), której podmiotem jest zhierarchizowany zazwyczaj — ze względu na system zarzą­dzania — zespół osób, współdziałających ze sobą dla realizacji jakichś założonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt

Do góry