Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  INTERAKCJONIZM

   

  INTERAKCJONIZM interaction = wzajemne oddziaływanie, od łc. inter = między -I- actio = czyn, działanie) ang. interactionism; fr. interactionnisme; nm. Interaktionismus

  Termin użyty już przez R. H. Lotzego (1841) na określenie związków cielesno-duchowych.

  psych. Interakcjonizm obustrormy {two-way...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROSPEKCJONIZM

   

  INTROSPEKCJONIZM ang. introspectionism; nm. „Introspektionismus" (termin od­notowywany jako neologizm, stosowany przez behawiorystów)

  psych. Kierunek w psychologii uzna­jący —> introspekcję (2) za podstawową metodę badawczą stosowaną w analizie zawartości —> świadomości (2). -> Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNALIZACJA

   

  INTERNALIZACJA (ang. intemalizatiom z łc. internus = wewnętrzny)

  psych. Uznanie za swoje własne poglą­dów i wartości, a przede wszystkim norm moralnych jakiejś innej osoby lub grupy społecznej, przy czym zachowania zgod­ne z tymi wartościami i normami odczu­wane są jako wynik wewnętrznej potrze­by, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELIGIBILNOŚĆ

   

  INTELIGIBILNOŚĆ = ujmowalność intelektualna, pojmowalność, dorzeczność) ang. intelligibility; fr. intelligihilite; nm. Intelligibilitdt, Einsichtigkeit

  metaf. Określenie podstawy transcenden­talnej relacji przyporządkowania —> bytu do —> intelektu (1) (—> prawda /II/), powo­dującej, że byt jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROWERSJA

   

  INTROWERSJA (łc. introvertus = zwró­cony do wewnątrz) ang. introversion; fr. introversion; nm. Introversion, Ruckbiegung

  psych. Postawa cechująca introwertyków, tj. typ osobowości — według typologu C. G. Junga (1921) — charakteryzujący się nasta­wieniem „do wewnątrz", skłonnością do refleksji i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERPRETACJA

   

  INTERPRETACJA ^c = ob­jaśnianie) gr. hermeneia; ang. interpretation; fr. interpretation; nm. Interpretation, Deutung, Auslegung

  1. —> Wyjaśnianie (2) czynności lub wy­tworów ludzkich przez wskazanie ich ge­nezy, struktury i funkcjonowania oraz od­chyleń od racjonalnego zachowania; szcze­gólnym przypadkiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJA

   

  INTENCJA (nłc. = natężenie, zamierzenie, od łc. intendo = zmierzam do) gr. katórthoma (1); ang. intention; fr. intention; nm. Absicht, Intention

  Skierowanie umysłu ku czemuś (chara­kteryzujące także akty niepoznawcze, np. dążenie, tworzenie), racja jakiegoś działania, nie osiągnięty jeszcze cel...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJA

   

  INTUICJA (nic. <intuitio> = widzenie, pa­trzenie, oglądanie, z łc. intueri = patrzeć, wpatrywać się, oglądać; pojąć, zrozumieć) gr. aisthesis; ang. intuition, insight; fr. intuition; nm. Intuition, Anschauung

  1. t. pozn. Każdy akt bezpośredniego po­znania czegoś, a więc poznania bezdyskursywnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ

   

  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ (łc. inter = między + nłc. subiectivus = podmiotowy) ang. intersubjectiyity, intersubjective cognition (1), intersubjectiye intercourse (2); fr. intersubjectiyite; Intersubjektivitat

  1. t. pozn., metod. Cecha poznania pole­gająca na tym, że twierdzenia, które są je­go wyrazem, mogą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJONALIZM

   

  INTENCJONALIZM (nłc. intentionalis = zamierzony, umyślny) ang. intentionalism; nm. Intentionalismus

  Scholastyczna teoria -^ bytu (C) in­tencjonalnego jako przedmiotu myśli (re­alnego lub fikcyjnego).

  Koncepcja F. Brentany, który swoistą cechę -^ aktów (2) psychicznych upatry­wał w tym, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry