Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ISTOTA (esencja)

   

  ISTOTA (esencja) gr. ousia; to ti estin; Arystoteles: tó ti en einai (dosłownie: „by­cie [teraz], czym [coś] było [przedtem]"; zaimek ti jest pytajny, nie względny, i to stanowi o niezwykłości składniowej i tym samym o niezrozumiałości tej formuły, a zarazem nawiązuje widomie do „teorio-poznawczej"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOLACJA

   

  IZOLACJA (fr. z nł. insulatus = odosobniony od łc. insula = wyspa) ang. isolation; nm. Isolation

  1. biol. Jeden z głównych czynników—> ewolucji (II) polegający na zahamowa­niu lub ograniczeniu przepływu informa­cji genetycznej między populacjami wsku­tek występowania różnych barier reprodukcyjnych. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTNOŚĆ

   

  ISTNOŚĆ (nominaUzacja czasownika 'ist­nieć' lub 'istnąć') gr. ousia, td tt estin; łc. substantia; nłc. essentia; ang. substance, essence; fr. existence, l'etre; nm. Dasein, Bestehen

  Termin rozpowszechniony w polskim słownictwie naukowym i filozoficznym w dobie Oświecenia (m. in. S. Staszic); S. B...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTNIEĆ

   

  ISTNIEĆ (wyraz utworzony przez S. Sta­szica, pochodny od 'istnąć' (= „bytność mieć, egzystować" według S. B. Lindego) lub od —> 'istność', zastępujący wyraz 'eg­zystować') nłc. exsistere (= istnieć, byto­wać, posiadać byt samoistny, od łc. ex = z + sisto = pojawiam się, jestem obecny); ang...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTNIENIE

   

  ISTNIENIE (forma rzeczownikowa cza­sownika 'istnieć', utworzona analogicznie do nłc. exsistentia (pochodnej od łc. exsisto lexistol)) nłc. exsistentia/existentia; ang. existence; fr. existence; nm. Existenz, Dasein

  Termin wprowadzony do polszczyzny przez Jana Śniadeckiego i rozpowszech­niony w początkach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRRACJONALIZM

   

  IRRACJONALIZM <łc. irrationalis = po­zbawiony rozumu, nierozumowy) ang. irrationalism; fr. irrationalisme; nm. Irrationalismus vs-^ Racjonalizm.

  metaf. Ogólna nazwa przyznawana poglądom odmawiającym rzeczywistości — częściowo lub całkowicie — charakteru racjonalnego. Irracjonalizm metafizyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWERSJA

   

  INWERSJA (łc. inversio = odwrócenie, obrót) ang. inversion; fr. inversion; nm. Inversion

  Termin utworzony przez J. M. Keynesa.

  W logice tradycyjnej jedna z form tzw. -^ wnioskowania bezpośredniego, prze­biegającego według następujących praw: SaP -^ S'oP (np. „Każdy filozof jest miłoś­nikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRONIA

   

  IRONIA (gr. <eironeta> = wypytywanie, udawanie głupszego niż się jest, nadawa­nie sobie pozorów niewiedzy) łc. ironia; ang. irony; fr. ironie; nm. Ironie

  W dialogach Platona — określenie po­stawy, jaką zajmował Sokrates wobec swoich rozmówców, przywdziewając ma­skę niewiedzy. Udawał wówczas, że idee...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJONIZM

  INTUICJONIZM ang. intuitionism, intuitionalism; fr. intuitionisme/intuitionnisme; nm. Intuitionismus

  t. pozn. Doktryna uznająca podstawo­wą rolę bądź też wyłączność -^ intuicji w poznaniu.

  t. pozn. Stanowisko, według którego umysł postrzega bezpośrednio przed­mioty zewnętrzne (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROSPEKCJA

   

  INTROSPEKCJA (nłc. <introspectio> = wglą­danie do wnętrza, z łc. introspectus (od introspicere) = wgląd, miejsce, przez które można dokądś zajrzeć) ang. introspection; fr. introspection; nm. Introspektion, Selbstbeobachtung

  Termin pochodzenia angielskiego, za­czerpnięty w XIX w. z języka potocznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt

Do góry