Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  JEDNOSTKOWIENIE

   

  JEDNOSTKOWIENIE nłc. indwidmtio (z łc. individuum = coś niepodzielnego, jedno­stka); ang. indwiduation; fr. individuation; nm. lndividuation

  metaf. W filozofii scholastycznej: akt urze­czywistniania w -^ jednostce (2) jakiegoś wzoru gatunkowego (—> gatunek /2/). —> Indywiduacja (1).

  Zasada jednostkowienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOŚĆ

   

  JEDNOŚĆ gr. to hen, he henosis, monds; łc. unitas; nłc. unum; ang. unity, the one; fr. unite, l'un; nm. Einheit

  1. metaf. syn.^ Jedno (3) jako niepodzielenie bytu na byt i niebyt; najczęściej: wła­sność tego, co jest jedno, rozumiana jako niepodzieloność bytu na byt i niebyt (któ­ra jednak nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOZNACZNOŚĆ

   

  JEDNOZNACZNOŚĆ nłc. univocatio, univocitas; ang. univocation; fr. univocation, univocite; nm. Eindeutigkeit

  Cecha wyrażenia polegająca na tym, że posiada ono tylko jedno i zawsze to sa­mo znaczenie.

  log. Cecha tzw. -^ relacji (2) jedno­znacznej, zachodzącej wówczas, gdy w pe­wnym zbiorze dla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASNOŚĆ

   

  JASNOŚĆ gr. sapheneia; łc. claritas; ang. clearness; fr. darte; nm. Klarheit

  estet. syn.^ Blask (claritas) — jeden z obiektywnych czynników -^ piękna (1) w ujęciu klasycznym.

  U R. Descartes'a: postulowana pod­stawowa cecha pojęć (-^ idei /IVa/) jako tego, co jest obecne w umyśle i jawi się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZONOMIA

   

  IZONOMIA (gr. = równy po­dział, równowaga; równość wobec prawa, równouprawnienie) ang. isonomy; fr. isonomie; nm. Isonomie

  Termin występujący po raz pierwszy u Alkmajona, greckiego filozofa i lekarza, u którego oznacza równowagę sił stano­wiących składniki ciała ludzkiego.

  Według Cycerona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOSTENIA

   

  IZOSTENIA (gr. = równość sił) nm. Isosthenie

  W starożytnym sceptycyzmie — równo­waga przeciwnych sobie argumentów ja­ko uzasadnienie konieczności powstrzy­mania się od kategorycznego formułowa­nia jednostronnych sądów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JA (nominalizacja zaimka osobowego 'ja')

   

  JA (nominalizacja zaimka osobowego 'ja') łc. ego; ang. ego, I, Selfi fr. le «je», le moi; nm. das Ich, Selbst

  Zaimek osobowy, który umożliwia po­sługującemu się nim podmiotowi samookreślenie się wobec innych podmiotów zarówno w swej tożsamości, jak i odręb­ności; u niektórych filozofów (N. A...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /4 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOŚĆ

   

  JAKOŚĆ gr. poiótes, odpowiedź na pyta­nie: poión lub qualis (1); łc. qualitas; ang. quality; fr. qualite; nm. Qualitat, Beschaffenheit

  1. metaf. Jedna z dziewięciu wyróżnio­nych przez Arystotelesa -» przypadłości (1): właściwość —> substancji (1) doskonaląca ją w aspekcie —> formy (lA)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASKINIA

   

   

  Nazwa alegorii Platońskiej (katageios oikesis spelaiódes) ilustrującej niedoskonałość ludzkiego poznania: przyjmując poznawa­ne za pośrednictwem zmysłów rzeczy za je­dyną rzeczywistość, podczas gdy są one tyl­ko „cieniem" —> idei (la), postępujemy tak jak więźniowie, którzy, zakuci w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOMORFIZM

   

  IZOMORFIZM (gr. isos = równy + morphe = kształt) ang. isomorphism; fr. isomorphisme; nm. Isomorphismus, Formahnlichkeit

  Izomorfizm lingwistyczno-ontologiczny — rzutowanie struktur językowych na świat przedmiotów realnych i odtwa­rzanie go na wzór języka. Wynikiem tego jest przyjmowanie istnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 674

  praca w formacie txt

Do góry