Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KANON

   

  KANON (gr. <kanón> = pręt mierniczy; miara, wzór, norma) łc. canon; ang. canon; fr. canon; nm. Kanon

  Ogólnie przyjęta zasada, przepis, nor­ma, wzór; np. kanon etyczny, estetyczny.

   

  metod. Zasada wnioskowania w ^ in­dukcji (2) eliminacyjnej (tzw. kanony Milla).

  U I. Kanta: kanon czystego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK SFORMALIZOWANY

   

  JĘZYK SFORMALIZOWANY ang. formalized language, for mai language; fr. langage formalisee; nm. formalisierte Sprache, Formalisiertesprache

  metod. —> Język (2B) sztuczny, spełniający następujące warunki:

  istnieje pełna lista wyrażeń elemen­tarnych, czyli wyrazów tego języka, zwa­na jego —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYKI PROGRAMOWANIA

   

  JĘZYKI PROGRAMOWANIA ang. programming languages; fr. langages de programmation; nm. Programmiersprachen/ Program-mierungssprachen

  Języki, w których człowiek formułuje zadanie do wykonania przez maszynę. Wyróżnia się klasyczne języki programo­wania, czyli takie, w których -^ algorytm jest podany przed...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka)

   

  JĘZYKOZNAWSTWO (lingwistyka) ang. linguistics; fr. la Unguistique; nm. Sprach-wissenschaft, Linguistik

  Termin użyty po raz pierwszy w poło­wie XIX w. na oznaczenie działu nauk humanistycznych badającego charakter, budowę, funkcje i rozwój języka.

  Wcześniej badania nad językiem należa­ły do logiki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDYNOŚĆ

   

  JEDYNOŚĆ gr. to hen; nłc. unicitas; ang. oneness, uniqueness; fr. unicite; nm. Einzigkeit, Einigkeit, Alleingkeit

  metaf. Niepodzieloność i zarazem nie­podzielność bytowa, będąca najwyższym przejawem transcendentalnej —> jedności (la), występująca w wypadku bytu abso­lutnie niezłożonego (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAŹŃ

   

  JAŹŃ odpowiedniki w innych językach: ang. selfi fr. ~ moiite (termin zaproponowa­ny przez E. Claparde'a jako tłumaczenie nm. Ichheit); nm. ~ Ichheit

  Termin wprowadzony do polskiego sło­wnictwa filozoficznego i psychologiczne­go przez B. Trentowskiego, oznaczający pod­miot poznania w przeciwstawieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESTESTWO

   

  JESTESTWO (jedna z nominalizacji cza­sownika 'być', utworzona od jego form czasu teraźniejszego (wcześniejsze zapew­ne formy oboczne odnotowuje S. B. Linde: 'jesteństwo', 'jestwo')) nłc. essenłia; ang. being (= istota; the Supreme Being = Istota Najwyższa); fr. l'etre, existence; nm. Wesen, Dasein

  Termin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNO

   

  JEDNO gr. tó he'n; nłc. unum; ang. the one; fr. l'un; nm. das Eine

  U Platona: -> Idea (la) -> jedności (1) jako zasada bytu lub myśli.

  U Plotyna: Absolut (= Dobro) jako je­dyny i całkowicie jeden, bo wykluczający w sobie jakąkolwiek wielość, z którego do­piero emanuje wielość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK

   

  JĘZYK gr. glossa; łc. lingua; ang. language; fr. langage, langue; nm. Sprache

  Zespół środków służących do przeka­zywania informacji, w szczególności zaś sy­stem znaków mówionych lub pisanych służących do porozumiewania się ludzi między sobą i do wyrażania myśli.

  Układ złożony ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA

   

  JEDNOSTKA gr. ta hen; nłc. individuum; ang. the individual; fr. indwidu; nm. Indwiduum, Einzelwesen, Einzelne

  Odrębny, konkretny —> przedmiot (1); to, czemu przysługuje numeryczna —> toż­samość (1).

  Egzemplarz jakiegoś -> gatunku (2); każdy gatunek zawiera nieograniczoną ilość jednostek, z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry