Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KAZUISTYKA

   

  KAZUISTYKA (łc. casus = przypadek) nłc. casuistica; ang. casuistry; fr. casuistique; nm. Kasuistik

  et. Dział teologii moralnej, wypraco­wany głównie w XVII i XVIII w., polega­jący na rozpatrywaniu wątpliwych pod względem wartości moralnej konkretnych i złożonych sytuacji działania ludzkiego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOHERENCJA

   

  KOHERENCJA (łc. cohaerentia = łączność) ang. consistency; fr. coherence

  Wewnętrzna spójność elementów jakiejś całości myślowej lub fizycznej. Termin wy­stępujący m. in. w określeniu „koherencyjna teoria prawdy"; według tej teorii kryte­rium prawdziwości polega na wewnętrznej zgodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORYCZNOŚĆ

   

  KATEGORYCZNOŚĆ <łc. categoricus z gr. kategorikós = twierdzący, orzekający) ang. categoricity

   

  W logice tradycyjnej: właściwość zda­nia orzekającego (np. A jest B, A nie jest B) w odróżnieniu od zdania hipotetycznego, czyli warunkowego.

  log. Właściwość teorii dedukcyjnej polegająca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE SEMANTYCZNE

   

  KATEGORIE SEMANTYCZNE ang.semantic categories; fr. categories semantiques; nm. semantische Kategorien

  log. Grupy wyrażeń języka pełniących podobną syntaktycznie rolę; określenie „semantyczne" należy tutaj rozumieć sze­roko, jako odnoszące się do ogólnej teorii znaków językowych (—> semantyka /1 /)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANONIKA

   

  KANONIKA (gr. <tó kanonike> = logika) ang. canonics; fr. la canonique; nm. Kanonik

  Indukcja epikurejska, polegająca na opisie powstawania pojęć z wrażeń zmy­słowych przez porównywanie, podobień­stwo i złożenie.

  System reguł dotyczących jakiejś szcze­gółowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGOREMATYCZNY

   

  KATEGOREMATYCZNY (gr. kategórema, -atos = orzeczenie) nłc. categorematicus; ang. categorematic; fr. categorematique; nm. kategorematisch

  W logice tradycyjnej: nazwa terminów, które pełruą samodzielną funkcję seman­tyczną, jak np. rzeczowniki.

  vs-^ Synkategorematyczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIA

   

  KATEGORIA (gr. <kategoria> = pierwot­nie w słownictwie prawniczym: oskarże­nie, zarzut; orzekanie (zwłaszcza twierdzą­ce), orzeczenie) łc. categoria; nłc. praedicamentum; ang. całegory, predicament; fr. categorie; nm. Kategorie

  Nazwa i pojęcie wprowadzone do filo­zofii przez ARYSTOTELESA (Kateg., IV, 1...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /5 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE ESTETYCZNE

   

  KATEGORIE ESTETYCZNE ang. aesthetic categories; fr. categories esihetiques; nm. asthetische Kategorien

  estet. Jeden ze sposobów przedstawie­nia, który nadaje przedmiotowi określoną —> wartość (3) estetyczną, wyraża stosu­nek do niego i wzbudza odpowiednią re­akcję u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAIRÓS

   

  KAIRÓS (gr. <kairós> = odpowiedni mo­ment, stosowna pora, okazja; właściwe miejsce)

  1. Występujące w myśli starożytnej, także w filozofii, pojęcie o zabarwieniu religij­nym, podobnie jak andgke (w mitologii grec­kiej Kairos — młodszy syn Zeusa), dające się zinterpretować jako „chwila obecna", której...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KALOKAGATHIA

   

  KALOKAGATHIA <gr. <kalokagathia> = do­skonałość, szlachetność, od kalós = piękny + kat = i + agathós = dobry) nm. Kalokagathie

  Termin występujący m. in. w pismach Platona i Arystotelesa.

  Ideał wychowawczy starożytnych Gre­ków; stanowiło go połączenie fizycznej sprawności i szlachetności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt

Do góry