Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KONDYCJA LUDZKA

   

  KONDYCJA LUDZKA (tłum. fr. <condition humaine> od łc. condicio = warunek, od­powiednik gr. ta anthrópina lub ta anthrópeia = sprawy ludzkie) nłc. conditio humana (1)

  1. U Augustyna: chrześcijański odpowie­dnik „spraw ludzkich", pojęcia zadomo­wionego u historyków starożytnych i bę­dącego z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEKS

   

  KOMPLEKS (łc. complexus = objęcie, po­łączenie) ang. complex; fr. compler; nm. Komplex

  Jakakolwiek całość złożona; przed­miot złożony (—^ system). Najczęściej kom­pleksem nazywa się związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeruanu. W ter­minologii zapożyczonej z filozofii nie­mieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDYCJONALIZM

   

  KONDYCJONALIZM (łc. condicionalis = warunkowy) nm. Konditionalismus, Konditionismus

  Przeciwstawny -» funkcjonalizmowi (2) oraz —> kauzalizmowi (1) przyrodniczemu pogląd z zakresu metodologii nauk empi­rycznych, eliminujący pojęcie przyczyny i zastępujący je pojęciem ogółu warun­ków, w których pewne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEKSYFIKACJA

   

  KOMPLEKSYFIKACJA )

  Termin P. Teilharda de Chardin użyty na oznaczenie kierującego —> ewolucją (II-2) procesu powstawania układów coraz bar­dziej złożonych, tzn. składających się z co­raz większej liczby coraz bardziej wyspecjalizowanych elementów, złączonych co­raz liczniejszymi i coraz wyższymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFIRMACJA

   

  KONFIRMACJA (łc. confirmatio = umoc­nienie) ang. confirmation; fr. confirmation; nm. Konfirmation

  metod. Procedura badawcza prowadząca do zwiększenia —> prawdopodobieństwa (4) jakiejś hipotezy czy teorii przez ich potwierdzenie w doświadczeniu. Postulat konfir­macji został wprowadzony jako osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPOZYCJONIZM

   

  KOMPOZYCJONIZM <łc. compositio = składanie, układ) ang. compositionism

  Termin wprowadzony przez G. G. Simpsona (1964).

  W filozofii biologii: sposób wyjaśruania i podejście przeciwstawne —> redukcjoni­zmowi, nie odwołujące się do praw fizy­kochemicznych rządzących molekularnym poziomem organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFORMIZM

   

  KONFORMIZM (łc. conformare = nada­wać kształt) ang. conformity; fr. conformisme; nm. Konformismus

  1. Jedno ze stanowisk w sporze o uniwersalia (-^ powszechruki /1 /), reprezen­towane przez Gilberta de la Porree, we­dług którego istnieją jedynie różne, ale po­dobne do siebie jednostkowe substancje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

   

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA (nłc. communicatio = wzajemne udzielanie sobie wiadomości) ang. language communication; fr. communication linguistique; nm. Sprach-verkehr

  Porozumiewanie się ludzi między sobą za pomocą znaków językowych. Jest to wynikająca z funkcji przedstawieniowej języka inna jego istotna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁO HERMENEUTYCZNE

   

  KOŁO HERMENEUTYCZNE ang. hermeneutic circle; fr. cercie hermeneutique; nm. hermeneutischer Zirkel

  metod. Szczególnego rodzaju trudność pojawiająca się w trakcie holistycznej -^ intepretacji (1), zwłaszcza systemów znako­wych, kiedy to jakiś poszczególny skład­nik wyjaśnianej całości można zrozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPTUALIZACJA

   

  KONCEPTUALIZACJA (nłc. conceptus = myśl, pojęcie, wyobrażenie) fr. conceptualisation

  Przetwarzanie intuicji poznawczych w pojęcia.

  Uporządkowanie pojęciowe proce­sów poznawczych.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt

Do góry