Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KRYTERIOLOGIA

   

  KRYTERIOLOGIA (tłum. fr. <criteriologie> z gr. kriterion - miernik, sprawdzian, probierz + logos = słowo, nauka)

  Termin wprowadzony przez D. J. Merciera {Criteriologie generale, 1899) jako neo­logizm i upowszechniony w szczególności w szkole lowańskiej, używany zamiennie z „krytyką poznania" na oznaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJONALIZM

   

  KONWENCJONALIZM <łc. comentionalis = oparty na umowie) ang. conventionalism; fr. conventionnalisme; nm. Konventionalistnus

  1. Pogląd, według którego aksjomaty nauk dedukcyjnych (np. geometrii) lub prawa nauk empirycznych są -^ konwendami (H. Poincare, P. Duhem, G. Milhaud, E. Leroy, H. Dingler, fi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJONIZM

   

  KREACJONIZM (łc. creatio = tworzenie) ang. creationism; fr. creationisme; rim. Kreatianismus I Creatianismus (odnotowywany jako neologizm)

  1. Wywodzący się z Biblii pogląd na po­wstanie i zasadę istnienia świata, przeciw­stawny poglądom starożytnych Greków, którzy przyjmowali uformowanie świata z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERSJA

   

  KONWERSJA (łc. conversio = odwróce­nie) gr. antistrophe; nłc. conversio; ang. conversion; fr. conversion; nm. Umkehrung, Kon-version

  W logice tradycyjnej: jeden ze sposobów —> wnioskowania bezpośredniego, pole­gający na zmianie w zdaniu miejsc pod­miotu (P) i orzecznika (S) przy zachowa­niu jego charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJONALIZM

   

  KONSTYTUCJONALIZM <łc. constitutio = urządzenie; uporządkowanie, przezna­czenie; ustrój) ang. constitutionalism; fr. constitutionnalisme; nm. Konstitutionslehre, Konstitutionalismus (termin odnotowywa­ny jako neologizm)

  psych. Pogląd uznający ścisły związek mię­dzy budową ciała a psychiką. Na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

   

  KORELACJA (nłc. = współza­leżność) ang. correlation; fr. correlation; nm. Korrelation

  U Arystotelesa — przeciwstawność dwóch terminów, które wzajemnie się okre­ślają {ta pros ti), tak że nie można zrozu­mieć jednego bez drugiego.

  W naukach empirycznych, np. w bio­logii, psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUOWANIE

   

  KONSTYTUOWANIE <łc. constituere = ustanawiać) ang. constitution; fr. constitution; nm. Konstituiren, Konstituierung

  W fenomenologii: nadawanie jakiejś rze­czy poprzez akt świadomości statusu bytu obiektywnego, implikującego, że jest ona znana; akt nadawania tej rzeczy znaczenia.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOGONIA

   

  KOSMOGONIA (gr. = po­wstanie świata) ang. cosmogony; fr. cosmogonie; nm. Kosmogonie

  1. Ogólna nazwa poglądów zarówno przednaukowych, jak i naukowych, filozoficznych i religijnych, których przedmio­tem jest powstanie i ewolucja —> Wszech­świata. Przednaukowa kosmogonia filo­zoficzna sięga swymi początkami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUTYWNY - KONSEKUTYWNY

   

  KONSTYTUTYWNY - KONSEKUTYWNY (nłc. - } ang. constitutwe - consecutive; fr. constitutif - consecutifi nm. konstitutiv - konsekutiv, aufeinanderfolgend

  Konstytutywny — wchodzący w zakres definicji, decydujący o przynależności ga­tunkowej, w odróżnieniu od konsekutywnego — będącego koniecznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOLOGIA

   

  KOSMOLOGIA kósmos = ład, porzą­dek + logos = słowo, nauka) ang. cosmology; iv. cosmologie; nm. Kosmologie

  Termin wprowadzony przez Ch. Wolffa.

  1. Nauka filozoficzna o świecie material­nym rozpatrywanym w świetle jego ostate­cznych przyczyn; w tym znaczeniu termin „kosmologia" bywał używany od czasów Ch...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 712

  praca w formacie txt

Do góry