Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KWIETYZM

   

  KWIETYZM (fr. z łc. quietus = spokojny, beztroski, pogodny) ang. quietism; nm. Quietismus

  Doktryna ascetyczno-mistyczna M. de Molinosa, według której prawdziwe zjednocznie z Bogiem wymaga  kontempla­cji (2) mistycznej i powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności. Potępiona przez Innocentego XI...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERALIZM

   

  LIBERALIZM (łc. liberalis = dotyczący wolności) ang. liberalism; fr. liberalisme; nm. Liberalismus

  Ogólna nazwa opartych na indywidu­alistycznej i racjonalistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa doktryn i ideo­logii, według których -^ wolność (2) jest warunkiem nie tylko szczęścia jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWINTESENCJA

   

  KWINTESENCJA = piąty żywioł) gr. aither (1); ang. quintessence; fr. quintessence; nm. Quintessenz

  1. W starogreckiej filozofii przyrody: do­dany do czterech żywiołów Empedoklesa (ogień, woda, powietrze, ziemia) piąty ży­wioł, który w wyobrażeniach starożyt­nych Greków stanowiła prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERTYZM

   

  LIBERTYZM (fr. odłc. libertas = wolność)

  Termin użyty przez H. Bergsona na okre­ślenie doktryn, które prócz zasady twór­czości przyjmują zasadę wolności. Do ta­kich właśnie doktryn zaliczał Bergson swoją własną filozofię.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKSYZM

   

  LAKSYZM (łc. laxus = luźny, swobodny) fr. laxisme; nm. Laxismus

  et. Dyspozycja lub postawa przeciw­stawna TO—> tucjoryzmowi, polegająca na odrzucaniu obowiązku dokonania lub niedokonania danego czynu wówczas, gdy pojawia się wątpliwość co do istnienia normy moralnej, pod którą by ten czyn...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBIDO

   

  LIBIDO (łc. - popęd płciowy, żą­dza, rozkosz)

  W psychoanalizie:

  a) U S. Freuda: termin wprowadzony przez niego na oznaczenie energii -^ in­stynktu (4) (seksualnego), przejawiającej się w dążeniu raczej ku życiu niż ku śmier­ci, raczej w kierunku integracji niż dezintegracji. Inaczej: -^eros (3)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA

   

  KULTURA (łc. cultura = uprawa) ang. culture; fr. culture; nm. Kultur, Bildung

  1. Materialny i duchowy dorobek ludz­kości lub tylko jakiejś społeczności, wy­tworzony w ogólnym rozwoju historycz­nym lub w określonej epoce, stanowiący w danym środowisku środek i zarazem skutek kultury (zob. niżej /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trofeum

  W starożytności zbroja zdobyta na wrogu, zawieszana jako wotum dziękczynne, symbol zwycięstwa; w czasach nowoż. rzeźbione w kamieniu często zdobi architekturę.

  (późnołac. trophaeum, z gr. tropaion 'pomnik zwycięstwa')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triclinium

  1) sala jadalna zamożnego domu wstaroż. Rzymie, z szerokim wejściem przysłoniętymod strony atrium kotarą: niekiedy otwarta na ogród;nazwa jej wywodzi się od trzech gr. łoży biesiadnychzw. kline, ustawianych z trzech stron stołu, do któregosłużba miała dostęp od strony czwartej;

  2) ustawienietrzech...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trompa, wnętrzki

  Narożny wysklepek (—> sklepienie) o kształcie wycinka stożka, składający się z jednego lub kilku łuków konstrukcyjnych, zmniejszających się uskokami ku dołowi. T. umożliwiają przejście od rzutu czworobocznego do ośmiobocznego, stanowiącego podstawę dla sklepienia —> kopuł.

  (franc. trompe, z niem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt

Do góry