Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Twierdza, forteca

  Miejsce umocnione fortyfikacjamistałymi, umożliwiające załodze prowadzenie samodzielnejwalki obronnej przeciwko przeważającymnawet siłom nieprzyjacielskim.

  Pierwowzorem t. byłymiasta warowne i grody, rolę ich spełniały także miastaotoczone zamkniętym obwodem murów obronnychi zamki; w XVI w. powstały...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turniej

  Igrzysko rycerskie określone ścisłymiprzepisami, wywodzące się z tradycji ant.; zwyczaj t,przede wszystkim jako zaprawy do boju, pojawił sięwe Francji już w XI w., potem szybko rozprzestrzeniłsię na sąsiednie kraje, szczególnie Anglię, Niemcy,Włochy, a z czasem i Polskę, nabrał funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE

   

  LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE ang. many-valued logies, multiple-valued logics; fr. les logiques plurivalentes, les logiąues polyva-lentes, les logiques a plusieurs valeurs; nm. vielwertige Logiken, mehrwertige Logiken

  Systemy, w których przyjmuje się więcej niż dwie wartości logiczne (w klasycznym —> rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA

   

  LOGISTYKA (gr. he logistike [sc. łechne] = praktyczna umiejętność rachowania; tó logistikón = zdolność rozumowania) ang. logistics; fr. la logistique; nm. Logistik, Logik-kalkiil

  Nazwa —> logiki matematycznej (1), wpro­wadzona w tym jej znaczeniu m. in. przez A. Lalande'a i L. Couturata i używana na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGOS

   

  LOGOS (gr. <lógos> = słowo, mowa; poję­cie; rozum, myślenie; nauka)

  1. U Heraklita z Efezu: rozum kosmicz­ny jako racjonalna zasada zmieniającego się nieustannie świata oraz zdolność poznaw­cza człowieka tłumacząca się udziałem ro­zumu jednostki w rozumie kosmicznym.

   

   

  U stoików:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA EROTETYCZNA

   

  LOGIKA EROTETYCZNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania - erotetikós = biegły w zadawaniu pytań; - sztuka zadawania py­tań (Arystoteles)) ang. erotetic logie syn.—> Logika pytań.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA FORMALNA

   

  LOGIKA FORMALNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + łc. formalis = dotyczący kształtu) ang. formal logie; fr. la logiqueformelle; nm. formale Logik

  Podstawowy dział —> logiki (2), w któ­rym bada się schematy (formy) wniosko­wań dedukcyjnych, czyli niezawodnych, tj. takich, które, jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGICYZM

   

  LOGICYZM logikós = dotyczący ob­liczania, rozumowania) ang. logidsm; fr. logidsme; nm. Logizismus

  Kierunek w filozofii matematyki, spro­wadzający się do poglądu na podstawy matematyki, według którego całą mate­matykę można wywieść z logiki za pomo­cą odpowiednich definicji i reguł wnioskowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA KLASYCZNA

   

  LOGIKA KLASYCZNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + łc. classicus = wzorowy) ang. classical logie; fr. la logique classique; nm. klassische Logik

  Logika formalna (b), która jest zara­zem ekstensjonalna {—> ekstensjonalność) i dwuwartościowa (tj. przypisuje każdemu zdaniu jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA

   

  LOGIKA (gr. [sc. techne]> = umie­jętność rozumowania) łc. dialectica; nłc. logica, philosophia rationalis; ang. logie; fr. la logique; nm. Logik

  W węższym znaczeniu: syn.-^ logika formalna.

  Zespół dyscyplin obejmujący oprócz logiki formalnej -^ metodologię (2) nauk, logiczną teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt

Do góry