Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MENTALIZM

   

  MENTALIZM (nłc. mentalis = umysło­wy) ang. mentalism; fr. mentalisme

  metaf. Pogląd, według którego jedno­stkowy umysł i jego subiektywne stany stanowią jedyną rzeczywistość. Terminem tym określa się zwłaszcza idealizm subie­ktywny G. Berkeleya i G. W. Leibniza, rza­dziej — idealizm logiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄDROŚĆ

   

  MĄDROŚĆ gr. sophia; łc. sapientia; ang. wisdom; fr. sagesse; nm. Weisheit

  1. Całościowe ujęcie rzeczjmfistości po­przez jej zasady (—>filozofia /!/, —> wiedza /!/) oraz znajomość słusznych norm postępowania — umiejętność rozróżnia­nia dobra i zła, piękna i brzydoty, wyraża­jące się w myśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEREOLOGIA

   

  MEREOLOGIA (gr. meros = część + logos = słowo, nauka) ang. mereology; nm. Mereologie

  log. Logika relacji części do całości. Je­den z trzech systemów logicznych S. Leś­niewskiego (pozostałe systemy: -^ ontologia /7/, -^ prototetyka), będący teorią -^ zbiorów (2) w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANICYZM

   

  MECHANICYZM <gr. mediane = przy­rząd) ang. mechanism; fr. mecani(ci)sme; nm. mechanistische Weltanschauung

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boylfa , określający teorię, według której pra­wa mechaniki bądź aksjonraty geometrii i zasady dynamiki wystarczają do wyjaśnienia pewnej określonej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZMY OBRONNE

   

  MECHANIZMY OBRONNE ang. defense mechanisms; fr. mecanismes de defense; nm. Abwehrmechanismen des Ich

  1. psych. Pozostające poza progiem świa­domości, uruchamiane automatycznie me­chanizmy psychiczne, z których korzysta jednostka dla zmniejszenia —> lęku (1), po­wstałego na podłożu wewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDYTACJA

   

  MEDYTACJA (łc. <meditatio> = rozmyśla­nie, rozważanie) ang. meditation; fr. meditation; nm. Meditation

  Rozmyślanie, którego przedmiotem są przeważnie ogólne zagadnienia metafizy­czne, etyczne, estetyczne, a także religijne. Te ostatnie w większym lub mniejszym stopniu zbliżać się mogą do przeżyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIA

   

  MATERIA (łc. od mater = mat­ka; źródło) gr. hyle; łc. materies; ang. matter; fr. matiere; nm. Materie, Stoff

  1. metaf. W tradycji arystotelesowskiej: w przeciwstawieniu do -^ formy (lA) — możnościowy {—> możność) element kon­kretnego bytu, stanowiący podłoże zmian.

  Materia pierwsza {materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIALIZM

   

  MATERIALIZM (nłc. materialis = doty­czący materii) ang. materialism; fr. materialisme; nm. Materialismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boyle'a {materialist — „materialista") i G. W. Leibniza; zanim upowszechnił się termin „materializm", używano w tym znaczeniu określenia „epikureizm".

  1. Ogólna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKSYMALIZM

   

  MAKSYMALIZM (nłc. maximalis = naj­większy)

  Postawa przeciwstawna os—> minimalizmowi.

  Pretendowanie do wyjaśniania całej rzeczywistości, zmierzanie do systemowego rozwinięcia wszystkich działów filozofii.

  et. Wysuwanie wielu skrajnych po­stulatów moralnych i stosowanie suro­wych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANICHEIZM

   

  MANICHEIZM (określenie utworzone od obocznej formy łacińskiej imienia Maniego — Manichaeus) ang. manichaeism; fr. manicheisme; nm. Manichaismus, Manichaeismus

  Doktryna gnostyczna Maniego, który starał się połączyć tradycyjny dualizm staro­żytnej religii Zoroastra z chtystianizmem.

  Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry