Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  METEMPSYCHOZA

   

  METEMPSYCHOZA <gr. metempsychosis> = przejście duszy z jednego ciała do drugiego) łc. metempsychosis; ang. metempsychosis; fr. metempsyc{h)ose; nm. Metempsychose, Seelenwanderung

  Wędrówka duszy, jej przenoszenie się z jednego ciała do drugiego. Według dok­tryn głoszących metempsychozę (a tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA

   

  METODA (gr. <methodos> = badanie, spo­sób) nłc. methodus; ang. method; fr. methode, procede; nm. Methode, Yerfahren

  1. metod. Powtarzalny sposób jakiego­kolwiek działania zwiększający jego spra­wność, wyznaczony poprzez spójny zbiórreguł; niekiedy: sam taki zbiór reguł. W węższym znaczeniu: sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAMATEMATYKA

   

  METAMATEMATYKA <gr. meta = poza + mathematike [sc. episteme] = wiedza matematyczna) ang. metamathematics; fr. la (les) metamathematique{s); nm. Metamathematik

  metod. Badania nad podstawami ma­tematyki, w szczególności badania zwią­zane z tzw. programem Hilberta, mające na celu przeprowadzenie dowodu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAMETAFIZYKA

   

  METAMETAFIZYKA <gr. meta = poza + nłc. metaphysica) ang. metametaphysics; fr. la metametaphysique; nm. Metametaphysik

  metod. Teoria -> metafizyki (1) zajmują­ca się jej zasadami, metodarru, językiem. W Polsce problematykę metametafizyczną rozwijali S. Kamiński i M. A. Krąpiec.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METALOGIKA

   

  METALOGIKA (gr. meta = poza + logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania) ang. metalogic; fr. la metalogique; nm. Metalogik

  metod. Dedukcyjna teoria systemów sfor­malizowanych (-> system dedukcyjny), określonych za pomocą reguł formowania i przekształcania wyrażeń systemu (o cha­rakterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFIZYKA

   

  METAFIZYKA (nłc. <metaphysica>, -ae od gr. meta = po + [ta] physika = rzeczy należą­ce do przyrody) gr. ta meta ta physikd; ang. metaphysics; fr. la metaphysiaue; rtm. Meta-physik

  Nazwa „metafizyka" powstała prawdo­podobnie jako techniczno-wydawnicze okre­ślenie pism Arystotelesa traktujących o —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /5 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFORA

   

  METAFORA (gr. <metaphord> = przenie­sienie znaczenia, przenośnia) łc. metaphora; ang. metaphor; fr. metaphore; xmx. Metapher

  metaf. Przeniesienie jakiejś nazwy z jed­nej rzeczy, której nazwa ta przysługuje ze względu na właściwą jej treść, na inną rzecz lub rzeczy, treściowo podobne do pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAJĘZYK

   

  METAJĘZYK ang. metalanguage; fr. metalangage, metalangue; nm. Metasprache

  metod. -^ Język, w którym bada się i opi­suje język danej teorii naukowej. Stano­wiąc system wypowiedzi o danym języku, zawiera nazwy wyrażeń tego języka, na­zwy własności tych wyrażeń oraz związ­ków, jakie między nimi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFIZYCZNY

   

  METAFIZYCZNY (nłc. <metaphysicus> = metafizyczny, nadnaturalny) ang. metaphysic{al); fr. metaphysiaue; nm. metaphysisch

  Dotyczący bytu jako przedmiotu me­tafizyki.

  Dotyczący metafizyki, należący do niej; w tym znaczeniu używa się również określenia „metafizykalny".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelbet, żelazobeton

  W budownictwie —> betonzbrojony wkładkami stalowymi (tzw. armatura lubzbrojenie).

  Największe jego zalety - wytrzymałośći łatwość formowania (półpłynną masę betonową wylewasię w odpowiednio ukształtowane deskowania,zawierające uprzednio przygotowane elementy zbrojeniai pozostawia do związania);...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Nikanor Dodano /09.11.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry