Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  METONIMIA

   

  METONIMIA (gr. <metonymia> - użycie jakiegoś jednego wyrazu zamiast drugie­go) łc. metonymia; ang. metonymy; fr. metonymie; nm. Metonymie

  Jeden ze sposobów (irmym jest -> meta­fora) pośredniego wskazywania na coś, polegający na zastąpieniu nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą drugiego, który...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA APOFATYCZNA

   

  METODA APOFATYCZNA <gr. methodos = badanie, sposób + apophatikós = prze­czący, negatywny)

  teol. W odróżnieniu od samej —> teologii apofatycznej (2) oznacza ona jedyrue ogól­ny kierunek dążenia ludzkiego umysłu do transcendencji poprzez kolejne negatywne twierdzenia o Bogu. Trudno jest zdefinio­wać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA INTROSPEKCYJNA

   

  METODA INTROSPEKCYJNA (nłc. methodus = sposób postępowania + introspectio = wglądanie do wnętrza, z łc. introspectus (od introspicere) = wgląd, miejsce, przez które można dokądś zajrzeć) ang. method of introspection, introspective method; fr. methode introspective; nm. Methode der...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PRÓB I BŁĘDÓW

   

  METODA PRÓB I BŁĘDÓW ang. method oftrial and error; fr. methode des essais et erreurs; nm. Yersuch-Irrtums-Methode

  metod. Sposób rozwiązywania jakiegoś problemu teoretycznego albo realizacji ja­kiegoś celu praktycznego polegający na metodycznym powtarzaniu kolejnych za­biegów, o ile okazują się one nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA SOKRATEJSKA

   

  METODA SOKRATEJSKA ang. Socratic method; fr. methode socratique; run. sokratische Methode

  Metoda dialektyczna stosowana przez Sokratesa (ukazana w dialogach Plato­na), w której można wyróżnić trzy stopnie:

  1) elenktykę (he elegktike [sc. techne] = sztuka zadawania krzyżowych pytań, zbijania argumentów) —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA TRANSCENDENTALNA

   

  METODA TRANSCENDENTALNA (nłc. methodus = sposób postępowania + transcendentalis, od łc. transcendens = przekraczający) ang. transcendental method; fr. methode transcendentale; nm. transzendentale Methode

  t. pozn. Najogólniej — metoda uzyski­wania wiedzy niepowątpiewalnej lub uja­wniania warurików...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA AFERETYCZNA

   

  METODA AFERETYCZNA <gr. methodos = badanie, sposób -i- aphairesis = abstrakcja)

  teol. Synonimiczna, pierwotna nazwa —> metody apofatycznej (używana do IV w. po Chr.), określająca wspinanie się ludz­kiego umysłu ku transcendencji poprzez kolejne twierdzenia o Bogu, uzyskiwane nie tyle — jak w metodzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAPROBLEMATYKA

   

  METAPROBLEMATYKA <gr. meta = po­za + prohlematikós = niepewny, problema­tyczny) fr. la metaproblematique

  U G. Marcela (w związku z przeciw­stawieniem: —> tajemnica /!/ > problem /2/): to wszystko, co nie daje się sproblematyzować, tzn. ująć na sposób zewnę­trznych w stosunku do podtruotu i obojęt­nych mu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METASYSTEM

   

  METASYSTEM <gr. meta = poza + systema = całość złożona z różnych części) ang. metasystem; fr. metasysteme

  metod. Rozważania dotyczące jakie­goś -^ systemu dedukcyjnego przeprowa­dzane w —> metajęzyku.

  Inaczej: nadsystem > system obej­mujący pewną liczbę systemów; pojęcia te należą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METATEORIA

   

  METATEORIA (gr. meta = poza + theoria = oglądanie, badanie) ang. metatheory; fr. metatheorie; nm. Metatheorie

  1. metod. -> Teoria (2) posługująca się —> metajęzykiem i zajmująca się badaniem i opisywaniem teorii dedukcyjnej.

  2. —> Teoria (4) wyższego stopnia w sto­sunku do opisywanej; każda teoria...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry