Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MONOTEIZM

   

  MONOTEIZM (gr. mónos = jedyny 4- theós = Bóg) nłc. monotheismus; ang. monotheism; fr. monotheisme; run. Monotheismus

  Stanowisko przyjmujące istnienie Boga jedynego (w przeciwstawieniu do —> politeizmu) i odrębnego od świata (w prze­ciwstawieniu do ^panteizmu). Odmia­nami monoteizmu są -^ deizm (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADYZM

   

  MONADYZM fr. monadisme; nm. Monadism{us)

  Ogólna nazwa obejmująca te konce­pcje filozoficzne, w których centralnym pojęciem jest —> monada, jak np. kosmolo­gia G. Bruna, monadologia G. W. Leibniza. Elementy monadyzmu można odnaleźć w filozofii J. F. Herbarta i B. Bolzana; odnowicielami monadyzmu w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODERNIZM

   

  MODERNIZM (nłc. modernus = nowo­czesny, współczesny, modny) nłc. modernismus (2); ang. modernism; ix. modernisme; nm. Moderne

  Termin Moderne (w takim znaczeniu, jak podane niżej / 2 /) został wprowadzony pod koniec XIX w. przez austriackiego dramato-pisarza i krytyka teatralnego H. Bahra.

   

  1. Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIT

   

  MIT (gr. <mythos> (1, 2) = słowo, podanie, legenda, mit) nłc. mythos (1, 2); ang. myth; fr. mythe; nm. Mythus, Mythos

  1. Ujęcie w postaci obrazowej i udramatyzowanej jakichś rzeczywistych bądź postulowanych faktów i zdarzeń, będące pierwotną niekrytyczną formą wyjaśnia­nia świata przyrodniczego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNEMIZM, MNEME

   

  MNEMIZM ang. mnemism; fr. mnemisme; nm. Mnemismus

  psych. Termin E. Bleulera odnoszący się do koncepcji pamięci zaproponowanej przez R. Semona (-^ mneme, —> engram); jej konsekwencją była lokalizacja pamięci w mó­zgu i potraktowanie psychiki jako funkcji układu nerwowego.

   

  MNEME (gr. mneme =...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNIEMANIE

   

  MNIEMANIE gr. dóksa; łc. opinio; ang. opinion; fr. opinion; nm. Meinen, Meinung, Yermeinung

  psych., t. pozn. Przekonanie, że coś jest takie lub inne bądź że istnieje lub nie ist­nieje, nie wykluczające jednak całkowicie, tak jak —> pewność, obawy przed błędem; sąd lub sposób widzenia, który się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOC ZBIORU

   

  MOC ZBIORU ang. power ofa set; fr. puissance d'un ensemble; nm. Mdchtigkeit einer Menge

  mat. Uogólnienie pojęcia liczności —> zbio­ru (1), obejmujące także zbiory nieskoń­czone. Wśród tych ostatnich rozważa się zbiory o mocy równej liczności zbioru liczb naturalnych, zwane przeliczalnymi, zbiory...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTERIUM

   

  MISTERIUM (łc. <mysterium> z gr. <mi-steriom = tajemnica)

  W starożytności pogańskiej: mysteria — ryt sakralny lub uroczystość religijna, w której uczestniczyli jedynie wtajemru-czeni. Misteria orfickie, misteria eleuzyjskie (ku czci Demeter).

  teol. a) Odwieczny, skryty plan Boga dotyczący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTYCYZM

   

  MISTYCYZM <gr. mystikós = dotyczący misteriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mysticismus; ang. mysticism; fr. mysticisme; nm. Mystizismus

  Inaczej: mistyka naturalna — posta­wa lub doktryna filozoficzno-religijna, in­spirowana przez neoplatonizm i gnosty-cyzm, oparta na przekonaniu o możliwo­ści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTYKA

   

  MISTYKA (gr. mystikós = dotyczący mi­steriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mystice; ang. mysticism; fr. la mystiąue; nm. Mystik

  1. Nie wywołane przez człowieka do­świadczenie obecności Boga wewnątrz oso­by ludzkiej, pojawiające się nagle, bezpo­średnie, dostępne świadomości, o chara­kterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt

Do góry