Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    MONOTEIZM

     

    MONOTEIZM (gr. mónos = jedyny 4- theós = Bóg) nłc. monotheismus; ang. monotheism; fr. monotheisme; run. Monotheismus

    Stanowisko przyjmujące istnienie Boga jedynego (w przeciwstawieniu do —> politeizmu) i odrębnego od świata (w prze­ciwstawieniu do ^panteizmu). Odmia­nami monoteizmu są -^ deizm (1)...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /401

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MONADYZM

     

    MONADYZM fr. monadisme; nm. Monadism{us)

    Ogólna nazwa obejmująca te konce­pcje filozoficzne, w których centralnym pojęciem jest —> monada, jak np. kosmolo­gia G. Bruna, monadologia G. W. Leibniza. Elementy monadyzmu można odnaleźć w filozofii J. F. Herbarta i B. Bolzana; odnowicielami monadyzmu w...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /595

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MODERNIZM

     

    MODERNIZM (nłc. modernus = nowo­czesny, współczesny, modny) nłc. modernismus (2); ang. modernism; ix. modernisme; nm. Moderne

    Termin Moderne (w takim znaczeniu, jak podane niżej / 2 /) został wprowadzony pod koniec XIX w. przez austriackiego dramato-pisarza i krytyka teatralnego H. Bahra.

     

    1. Nazwa...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 046

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MIT

     

    MIT (gr. <mythos> (1, 2) = słowo, podanie, legenda, mit) nłc. mythos (1, 2); ang. myth; fr. mythe; nm. Mythus, Mythos

    1. Ujęcie w postaci obrazowej i udramatyzowanej jakichś rzeczywistych bądź postulowanych faktów i zdarzeń, będące pierwotną niekrytyczną formą wyjaśnia­nia świata przyrodniczego i...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 407

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MNEMIZM, MNEME

     

    MNEMIZM ang. mnemism; fr. mnemisme; nm. Mnemismus

    psych. Termin E. Bleulera odnoszący się do koncepcji pamięci zaproponowanej przez R. Semona (-^ mneme, —> engram); jej konsekwencją była lokalizacja pamięci w mó­zgu i potraktowanie psychiki jako funkcji układu nerwowego.

     

    MNEME (gr. mneme =...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /513

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MNIEMANIE

     

    MNIEMANIE gr. dóksa; łc. opinio; ang. opinion; fr. opinion; nm. Meinen, Meinung, Yermeinung

    psych., t. pozn. Przekonanie, że coś jest takie lub inne bądź że istnieje lub nie ist­nieje, nie wykluczające jednak całkowicie, tak jak —> pewność, obawy przed błędem; sąd lub sposób widzenia, który się...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /443

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MOC ZBIORU

     

    MOC ZBIORU ang. power ofa set; fr. puissance d'un ensemble; nm. Mdchtigkeit einer Menge

    mat. Uogólnienie pojęcia liczności —> zbio­ru (1), obejmujące także zbiory nieskoń­czone. Wśród tych ostatnich rozważa się zbiory o mocy równej liczności zbioru liczb naturalnych, zwane przeliczalnymi, zbiory...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /452

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MISTERIUM

     

    MISTERIUM (łc. <mysterium> z gr. <mi-steriom = tajemnica)

    W starożytności pogańskiej: mysteria — ryt sakralny lub uroczystość religijna, w której uczestniczyli jedynie wtajemru-czeni. Misteria orfickie, misteria eleuzyjskie (ku czci Demeter).

    teol. a) Odwieczny, skryty plan Boga dotyczący...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /526

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MISTYCYZM

     

    MISTYCYZM <gr. mystikós = dotyczący misteriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mysticismus; ang. mysticism; fr. mysticisme; nm. Mystizismus

    Inaczej: mistyka naturalna — posta­wa lub doktryna filozoficzno-religijna, in­spirowana przez neoplatonizm i gnosty-cyzm, oparta na przekonaniu o możliwo­ści...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /999

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MISTYKA

     

    MISTYKA (gr. mystikós = dotyczący mi­steriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mystice; ang. mysticism; fr. la mystiąue; nm. Mystik

    1. Nie wywołane przez człowieka do­świadczenie obecności Boga wewnątrz oso­by ludzkiej, pojawiające się nagle, bezpo­średnie, dostępne świadomości, o chara­kterze...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 562

    praca w formacie txt

Do góry