Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MORTALIZM

   

  MORTALIZM (łc. mortalis - podległy śmierci, śmiertelny; człowiek śmiertelny, śmiertelnik)

  Pogląd dotyczący kresu ludzkiej egzy­stencji, będący konsekwencją —> materiali­zmu (1); według tego poglądu kresem eg­zystencji jednostki ludzkiej jest jej śmierć biologiczna, us—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALISTYKA

   

  MORALISTYKA <łc. moralis = dotyczący obyczajów)

  et. Teoria zajmująca się zastosowa­niem ogólnych zasad moralnych do coraz bardziej szczegółowych i konkretnych sytuacji życia ludzkiego. Często utożsamia­na z ^ etyką (Ib) szczegółową i z ^ kazuistyką (1) w znaczeniu dodatnim.

  pot. Ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTOR

   

  MOTOR (łc. = ten, kto porusza, od moveo = poruszam) gr. kinoun; nłc. movens; ang. mover, fr. moteur; nm. Beweger

  filoz. przyr., metaf. syn.^> Poruszyciel; ję­zykowa kalka łacińskiego tłumaczenia wy­rażeń użytych przez Arystotelesa w Meta­fizyce (III, 8; XI, 6-7):

  a) tó proton kinoun (= primum movens)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALIZM

   

  MORALIZM (łc. moralis = dotyczący obyczajów) fr. moralisme; nm. Moralismus

  Postawa praktyczna lub teoretyczna, która uznaje wartości moralne za podsta­wowe, mogące nawet zastąpić wszystkie inne (np. sprowadzanie religii do etyki). Moralizm występuje np. w poglądach So­kratesa, w perfekcjonizmie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYW

   

  MOTYW (nłc. motivus = poruszający) ang. motive; fr. motifi nm. Motiv, Beweggrund

  I. psych. Uświadomiony lub nieuświa­domiony przez podmiot —> czynnik (1, 4) jego zachowania lub powód wyłącznie ce­lowego działania. W szczególności przez „motyw" rozumie się:

  specyficzny czynnik zewnętrzny, ja­kim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNOŚĆ

   

  MORALNOŚĆ nłc. moralitas; ang. morality, morals; fr. la morale, moralite; nm. Mo­rał, Moralitat, Sittlichkeit

  1. W sensie neutralnym: szczególna, normatywna relacja osoby-podmiotu do świata osób (także do siebie samego) i do związanego z nim świata wartości. Jako relatywna właściwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACJA

   

  MOTYWACJA (nłc. motivus = skłaniają­cy do ruchu) ang. motivation; fr. motivation; nm. Motwation

  psych. Układ wewnętrznie powiązanych, potencjalnie lub aktualnie działają­cych —> motywów (I).

  psych. Proces dynamizujący zacho­wanie i ukierunkowujący je ku jakiemuś celowi. U podłoża...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNOŚĆ PANÓW - MORAL­NOŚĆ NIEWOLNIKÓW

   

  MORALNOŚĆ PANÓW - MORAL­NOŚĆ NIEWOLNIKÓW (tłum. nm. ) ang. master I slave morality

  W filozofii F. W. Nietzschego {Zur Gene­alogie der Moral, 1887 — Genealogia moralno­ści): określenie nawiązujące do wyróżnio­nej przez G. W. F. Hegla (w Fenomenologii Ducha, 1807) fazy ewolucji świadomości moralnej i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONERY

   

  MONERY (gr. moneres = prosty, samo­tny) ang. Monera, monerans; fr. moneres; nm. Moneren, niedere Protisten

  biol. Termin wprowadzony przez E. Haeckla na oznaczenie najprostszych, jedno­rodnych i pozbawionych struktury istot organicznych (bryłek białka), powstałych przez bezpośrednie przejście substancji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODUS

   

  MODUS (nłc. (1) = miara, reguła, sposób, rodzaj, typ) ang. modę (1-4), mood (5); fr. le mode; nm. Modus (1-4), Schlufimodus (5)

  metaf. W filozofii arabskiej i u J. Dunsa Szkota: sposób bytowania {modus essendi) jako określenie substancji. Modus substantialis — modus substancjalny, określa­jący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 865

  praca w formacie txt

Do góry