Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MYŚL

   

  MYŚL gr. logos, nóema; łc. cogitatio; ang. thought; fr. la pensee; nm. Gedanke

  1. W klasycznej teorii poznania: —> znak (la) formalny rzeczy jako poznawcze uję­cie rzeczywistości; treść -^ myślenia (1).

  Może to być:

  -^ pojęcie (1), -^ idea (II);

  -^ sąd (IB) jako wynik myślenia: wy­rażony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPNIK

   

  NASTĘPNIK łc. consequens; ang. consequent; fr. le consequent; nm. Konsequent

  log. Drugi człon zdania warunkowe­go, czyli -> implikacji.

  log. Drugi człon pary uporządkowa­nej (tj. relacji).

  vs^> Poprzednik.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLENIE

   

  MYŚLENIE gr. logos, didnoia; łc. mens, co­gitatio; ang. thinking; fr. la pensee; nm. Den-ken

  t. pozn. Czynnośd intelektualne, świa­dome, obejmujące: tworzenie -^ pojęć (1), -^ sądzenie (1), -> rozumowanie (1).

  psych, a) Ogół psychicznych czynno­ści poznawczych niesprowadzalnych do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOTYPICZNOŚĆ

   

  MONOTYPICZNOŚĆ mónos = je­den -I- typos = odbicie, obraz) ang. monoty­pie (= monotypiczny)

  W filozofii biologii: właściwość pojęć odmieruia od ich vs^ politypiczności; po­jęcia (klasy) monotypiczne definiuje się przez zbiór cech, których posiadanie jest warunkiem koniecznym i zarazem wy­starczającym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOWA

   

  MOWA gr. rhema; łc. sermo, oratio; ang. speech; fr. parole, discours; nm. Rede

  1. W logice tradycyjnej: vox significativa — umowny znak intencjonalnego układu pojęć lub przedstawień, posiadający senssyntaktyczny. Rozróżnia się:

  mowę całościową (doskonałą) — po­siadającą określony sens...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNY

   

  MORALNY (łc. = dotyczący oby­czajów; termin utworzony przez Cycerona jako tłum. gr. ) ang. moral, eihical (2), mentol (3); fr. moral; run. sittlich, eihisch, moralisch, geistes (3)

  et. Dotyczący —> moralności (1) w sen­sie neutralnym.

  et. Zgodny z obowiązującymi nor­mami —> etyki (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAL INSANITY

   

  MORAL INSANITY (ang. = obłęd moralny)

  psych., et. Termin oznaczający niezdol­ność rozumienia zasad i wartości moral­nych, a także niezdolność do działania według nich.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWOŚĆ

   

  MOŻLIWOŚĆ gr. to dynatón; nłc. possibilitas; ang. possibility; fr. possibilite; nm. Possibilitat, Moglichkeit

  Niezachodzenie -^ sprzeczności, syn.-^ niesprzeczność (1). Niemożliwe jest to, cze­go zaprzeczenie jest z konieczności prawdziwe, możliwe zaś to, czego zaprzeczenie nie jest z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORE GEOMETRICO

   

  MORE GEOMETRICO <łc. = sposobem geometrii, na wzór geo­metrii)

  Ideał, a zarazem postulat metodologicz­ny, związany z racjonalistyczną koncepcją poznania i wiedzy, wysunięty przez R. Descartes'a i realizowany głównie przez rue-go samego oraz przez B. Spinozę. Ideał wiedzy ścisłej i bezwzględnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALE

   

  MORALE (nłc. = norma moral­na, z łc. moralis = dotyczący obyczajów) ang. morale; fr. le moral; nm. die Moral

  1. soc. Pozytywna postawa członków danej grupy lub organizacji — wobec tej grupy, zwłaszcza wobec jej celów i przy­wództwa; postawę taką cechuje -^ soli­darność (2) płynąca z uświadomienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry