Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NAZWA

   

  NAZWA gr. ónoma; łc. nomen; ang. name; fr. nom; nm. Name, Eigenname

  2. log. Wyrażenie, które się nadaje do roli podmiotu zdania (nie zaś do roli orze­cznika).

  Określenie drugie (2), które jest węższe, stosuje się do języka -> rachunku kwantyfikatorów, natomiast określenie pierwsze (2) dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEBYT

   

  NIEBYT gr. me ón; ang. non-being; fr. non-etre; nm. Nichtseiendes

  1. metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: to, co nie jest —> bytem, to, co rue istnieje. Rozróżnia się:

  niebyt absolutny — czyste zaprze­czenie (—> negacja /3B/) bytu pojętego metafizycznie, a więc bytu jako bytu. Nie­byt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECESSYTARYZM

   

  NECESSYTARYZM (łc. necessitas = ko­nieczność) ang. necessitarianism; fr. necessitarisme

  Nazwa nie zleksykalizowana jeszcze ogó­lnie w języku polskim, stosowana np. przez historyka idei J. Domańskiego.

  W odniesieniu do poglądów starożyt­nych: określenie zmienności zaznaczającej się w obrębie danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA O MORALNOŚCI

   

  NAUKA O MORALNOŚCI ang. mord sciences; fr. sciences morales; nm. Moralwis-senschaft

  et. Nazwa obejmująca wszelkie (tak­że normatywne) dyscypliny, które traktu­ją o -^ moralności (1).

  et. Dyscyplina zajmująca się jedynie opisem (nie zaś oceną) zjawisk moralnych. Rozpatruje ona m. in...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATYWIZM (innatyzm)

   

  NATYWIZM (innatyzm) <łc. nativus = wrodzony, przyrodzony) ang. natwism; fr. natwisme; nm. Nativismus, Angehorensein Termin Nativismus wprowadzony został przez H. L. F. Helmholtza.

   

  t.pozn. syn.—> Racjonalizm (1) gene­tyczny, tj. pogląd dotyczący genezy po­znania, według którego w umyśle ludz­kim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA

   

  NAUKA gr. episteme; łc. scientia, disciplina; ang. science; fr. science; run. Wissenschaft, Lehre, Kunde

  1. W znaczeniu funkcjonalnym: zor­ganizowany proces poznawczy prowa­dzący do konstruowania teorii, czyli do nauki w sensie przedmiotowym (zob. ni­żej 11-21). Na proces ten składają się:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /5 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURYZM

   

  NATURYZM ang. naturism; fr. naturisme; nm. Naturismus

  Doktryna postulująca „powrót do na­tury" (hasło J. J. Rousseau) zarówno w ży­ciu indywidualnym, jak i społecznym.

  Doktryna F. M. Mullera, A. Kuhna i H. Steinthala, według której zasadniczym źró­dłem religii jest personifikowanie i kult...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM

   

  NATURALIZM (łc. naturalis = przyro­dzony, naturalny) ang. naturalism; fr. naturalisme; ang. Naturalismus

  metaf. Stanowisko uznające naturę w znaczeniu kosmologicznym za ostatecz­ną rację jej własnego istnienia i działania, odrzucające zaś istnienie wszelkiego bytu transcendentnego. W historii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPSTWO

   

   

  NASTĘPSTWO gr. akolouihesis; łc. consequentia, consecutio; ang. consequence; fr. consequence; nm. Konsequenz, Folge, Sukzession

   

  1. log. Następstwo logiczne: —> nastę­pnik (1) w implikacji będącej —»tautologią (1), w której -się -> racją (2).

  2. pot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADBUDOWA (SPOŁECZNA)

   

  NADBUDOWA (SPOŁECZNA) ang. superstructure, understructure; fr. superstructure; nm. Uberbau

  W marksistowskiej teorii formacji społecznych: ogół form —> świadomości społe­cznej — poglądów (politycznych, praw­nych, religijnych, artystycznych, filozoficz­nych) i instytucji (prawnych, politycznych, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt

Do góry