Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NUMINOSUM

   

  NUMINOSUM (łc. numen, -inis = bó­stwo) ang. the numinous; fr. la numineuse; nm. das Numinose

  W filozofii religii u R. K. L. Otto: taje­mnicza, sakralna siła, oddziałująca na czło­wieka ambiwalentnie, napawająca go prze­rażeniem i lękiem, a jednocześnie pociągają­ca i zniewalająca. Numinosum objawia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSERWACJA

   

  OBSERWACJA <łc. <observatio> (2) = oglą­danie, odpowiednik gr. aisthesis) ang. observation; fr. obsewation; nm. Beobachtung

  metod. Planowe (o ustalonej kolejno­ści), systematyczne (w określonych odstę­pach czasu) i selektywne (wybierające ele­menty ważne) poznawanie jakiegoś frag­mentu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBALALNOŚĆ (EMPIRYCZNA)

   

  OBALALNOŚĆ (EMPIRYCZNA) ang. falsifiahility

  metod. Własność zdania polegająca na tym, że może ono być obalone, czyli sfalsyfikowane {-^ falsyfikacja), przez odwo­łanie się do zdań obserwacyjnych. Używa się również — za an^. falsifiahility — termi­nu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOSFERA

   

  NOOSFERA (fr. , z gr. nous = umysł, rozum + sphatra = kulista przestrzeń, niebo) ang. nodsphere; nm. Noosphtire

  Termin wprowadzony przez P. Teilhar­da DE Chardin — na zasadzie analogii do takich terminów, jak „litosfera", „hydro­sfera", „biosfera" itp. — na oznaczenie sfe­ry życia ludzkiego, określanej jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMINALIZM

   

  NOMINALIZM (nłc. nominalis = doty­czący imienia, nazwy) ang. nominalism; fr. nominalisme; nm. Nominalismus

  1. Jedno z głównych stanowisk w spo­rze o uniwersalia (-^ powszechniki /1 /), wiązane zazwyczaj ze skrajnym —> empiryzmem (la) i przeciwstawne -> reali­zmowi (3) pojęciowemu, utrzymujące, że nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŚMIERTELNOŚĆ

   

  NIEŚMIERTELNOŚĆ gr. athanasia; łc. immortalitas; ang. immortality; ix. immortalite; nm. Unsterblichkeit, Immortalitat

  1. Zaprzeczenie śmiertelności, która oz­nacza podleganie żyjącego bytu cielesne­go śmierci jako faktowi biologicznemu; zaprzeczenie to dotyczy zwykle bytu psy­chofizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMOGENEZA

   

  NOMOGENEZA (gr. nómos = prawo na­turalne + genesis = pochodzenie) ang. nomogenesis

  filoz. przyr. Doktryna, według której przebieg zjawisk i procesów ewolucyjnych dokonuje się nie dzięki przypadkowi i zda­rzeniom losowym, ale jest ściśle zdeter­minowany (przez prawa przyrody).

  biol. Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŚWIADOMOŚĆ

   

  NIEŚWIADOMOŚĆ ang. unconscious; fr. l'inconscient; run. Unbewufite

  1. W psychoanalizie (S. Freud): nie­świadomość jednostkowa {personliche Unbewufite) — najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, niedostępna świadomo­ści, lecz wywierająca silny wpływ na nią i na zachowanie się człowieka; często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMOTETYCZNY

   

  NOMOTETYCZNY <gr. nomothetikós = dotyczący prawodawstwa, prawodawczy) ang. nomothetic; fr. nomothetique; nm. nomothetisch

  metod. Określenie wprowadzone przez W. Windelbanda, odnoszące się do nauk, które formułują prawa ogólne, w przeciw­stawieniu do nauk —> idiograficznych, jak np. historia, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZMIENNOŚĆ

   

  NIEZMIENNOŚĆ łc. immutatio; nłc. immutabilitas, incommutabilitas; ang. immutahility; fr. immutabilite, invariabilite; nm. Unveranderlichkeit

  Niezmienność absolutna — atrybut —> absolutu (1), wykluczający jakąkolwiek —> zmianę.

  Niezmienność relatywna — cecha ja­kiegoś przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry