Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    OBIEKTYWIZM

     

    OBIEKTYWIZM obiectivus = odno­szący się do przedmiotu) nłc. obiectivismus; ang. objectiyism; fr. objectivisme; nm. Objektivismus TO—> Subiektywizm.

    metaf. Doktryna uznająca istnienie rze­czy poza podmiotem i niezależnie od nie­go, przez zwolenników subiektywizmu traktowane jako stan podmiotu (—>...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 287

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NORMA

     

    NORMA (łc. = węgielnica (wy­znaczająca kąt prosty), linia postępowa­nia, prawidło) ang. norm, standard; fr. nor­me; nm. Norm

    1. et. Niekiedy używa się tego terminu na oznaczenie wszelkich zasad moralnych, w tym także —> ocen (lAa), czyli zdań wartościujących. Norma w szerszym zna­czeniu to nie...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 746

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    OCENA

     

    OCENA gr. timena; łc. aestimatio, iudicium (2); ang. appreciation, evaluation; fr. appreciation, jugement; nm. Bewertung, Beurteilung, Wertschtzung

    1. Zdanie wartościujące, czyli zdanie, którego treścią jest sąd rozumu orzekają­cego o -^ wartości (1, 2) jakiejś istniejącej rzeczy lub idei (tzn. o...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /3 126

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    OBIEKTYWNOŚĆ

     

    OBIEKTYWNOŚĆ (nłc. obiectivus = od­noszący się do przedmiotu) nłc. obiectivitas; ang. objectivity; fr. objectivite; nm. Objektivitat

    metaf. Cecha tego, co należy do rze­czywistości pozapodmiotowej i istnieje niezależnie od świadomości; inaczej: przedmiotowość.

    t. pozn. Charakter poznania...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /539

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NORMATYWIZM

     

    NORMATYWIZM normatif= norma­tywny, służący za regułę, z łc. norma = pra­widło) nm. Normativismus

    Zapoczątkowany przez H. Kelsena kie­runek w filozofii prawa, który nawiązując do kantyzmu, w kwestii istnienia -> pra­wa (IB) naturalnego i jego mocy obowią­zującej zajmuje stanowisko -^ pozytywizmu (5)...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /646

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    OBJAWIENIE

     

    OBJAWIENIE gr. apokdlypsis; łc. revelatio; ang. revelation; fr. revelation; nm. Offenbarung

    teol. W religii chrześcijańskiej: nadprzy­rodzone, osobowe i zbawcze ujawnianie się Boga człowiekowi w historii, przede wszy­stkim w Jezusie Chrystusie, mające chara­kter wydarzenia oraz dialogu nawiązanego przez...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /987

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NOUMEN

     

    NOUMEN (nm. , od gr. nooumena (Platon w odniesieniu do Idei, Timaios, 51 D)) nłc. intelligibile; ang. noume-non; ix. noumene

    Termin I. Kanta, użyty przez niego na określenie -^ rzeczy samej w sobie, czyli tego, czego istnienie poza zjawiskiem umysł domniemywa, lecz czego nie może spo­strzec. vs-^...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /500

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    OBOWIĄZEK

     

    OBOWIĄZEK gr. kathekon; łc. officium; ang. duty, obligation; fr. obligation; nm. Pflicht, Yerpflichtung

    et. —> Norma (1) należąca do zespołu norm skodyfikowanych lub tylko przyję­tych zwyczajowo w danym społeczeń­stwie, za stosowanie się do której czło­wiek, a w szczególności członek tego...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 090

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NOUS

     

    NOUS = umysł, rozum)

    U Anaksagorasa: rozumna przyczy­na ruchu i jego praw, różna od materialne­go tworzywa kosmosu.

    Najwyższa i najszlachetniejsza część duszy — zdolność intelektualnego postrze­gania i intuicyjnego myślenia (Platon, Arystoteles).

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /306

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    OBRAZ

     

    OBRAZ gr. eidolon; łc. species (1), idolum, eidolum (2) (u stoików), simulacrum (2) (Lu­krecjusz); nłc. phantasma (2); ang. species (1), image; ix. espece (częściej w l. mn.: especes) (1), image; nm. Spezies (1), Bild, Abbildung

    1. psych, i pozn. Postać poznawczo-zmysłowa {species sensibilis), pełniąca...

    Ocena / Przedmiot / Filozofia

    Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 178

    praca w formacie txt

Do góry