Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ODRUCH

   

  ODRUCH ang. reflex {reflex action); £r. le reflexe; nm. Reflex {Reflexbe'wegung)

  psych. Motoryczna lub wydzielnicza re­akcja organizmu na stymulację wewnętrz­ną lub zewnętrzną, zachodzącą za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowe­go. Odróżnia się odruchy bezwarun­kowe (wrodzone) i warunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBICIE

   

  ODBICIE gr. typosis (= odciśnięcie); nłc. reflexio; ang. reflex; fr. reflet; nm. Reflexion, Abbild

  W materialistycznych teoriach pozna­nia, w szczególności w teorii materiali­zmu dialektycznego: proces odzwiercie­dlania (rekonstrukcji) materialnej rze­czywistości w świadomości człowieka. Według teorii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKAZJONALIZM

   

  OKAZJONALIZM ang. occasionalism; fr. occasion{n)alisme; ran. Occasionalismus, Okkasionalismus

  Teoria, według której nie istnieją przy­czyny sprawcze poza Bogiem, a różne spo­soby bytowania stworzeń są jedynie -^ oka­zjami (2) Jego aktywności sprawczej. W ob­rębie świata stworzonego działają tylko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRYWANIE

   

  ODRYWANIE nłc. abstractio (1); ang. abstraction (1), rule of modus ponens (2); fr. abstraction (1); nm. Abstraktion (1), Abtren-nungsregel (2)

  t. pozn., psych. Abstrahowanie (-> ab­strakcja /I-I/).

  log. Operacja na zdaniach określona następującą regułą (rule of modus ponens): Jeżeli jest tezą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBITKA (POZNAWCZA)

   

  ODBITKA (POZNAWCZA) gr. typos; nłc. exemplatio, exemplatum

  W materialistycznych teoriach po­znania: rezultat —»odbicia jakiegoś frag­mentu materialnej rzeczywwistości w pozna­jącym podmiocie. Na przykład w starogreckich koncepcjach spostrzegania (u Empedoklesa, Demokryta, Kleantesa): eidola...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGLĄD

   

   

  OGLĄD gr. theoria; nłc. conspectio, intuitus; ang. view; fr. la vue intuitive; nm. Anschauung

  t. pozn. Bezpośrednie, naoczne ujęcie poznawcze czegoś {-^ naoczność). Może to być:

  ogląd zmysłowy — wstępne uj­mowanie poznawanej rzeczywistości za pośrednictwem zmysłów (np. ogląd wzrokowy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDZIELANIE

   

  ODDZIELANIE (tłum. łc. ) łc. = separatw; nłc. disiunctio, ~ segregatio (= od­dzielanie od materii); ang. disjunction; fr. disjonction; nm. Auseinanderhaltung

  t. pozn., psych. W tradycji arystotelesowsko-scholastycznej: odróżnianie przez intelekt jednych elementów rzeczywisto­ści od drugich. Oddzielanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW (teo­ria systemów /układów/ ogólnych)

   

  OGÓLNA TEORIA SYSTEMÓW (teo­ria systemów /układów/ ogólnych) ang. generał system{s) theory; fr. theorie generale des systemes; nm. allgemeine Systemtheorie, Systemlehre

  Teoria przedmiotu złożonego, mogąca służyć za model pewnych ogólnych aspe­któw rzeczywistości. Podstawowym poję­ciem jest w niej ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNIESIENIE

   

  ODNIESIENIE ang. reference; fr. reference; nm. Bedeutung (1), Referenz (2), Bezug

  log. To, co dane wyrażenie oznacza.

  W językoznawstwie: referencja — określenie jednej z dwóch podstawo­wych i uniwersalnych funkcji języka, mia­nowicie funkcji referencyjnej (drugą jest funkcja predykatywna; —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWERSJA

   

  OBWERSJA (łc. <obversio> = obrócenie) ang. obversion; fr. obversion; nm. Obversion

  W logice tradycyjnej — przekształcenie zdania kategorycznego w ten sposób, że twierdzenie zmienia się w przeczenie, a przeczenie — w twierdzenie, przy czym orzeczriik zaopatruje się w negację. Zdania SaP, SeP, SiP, SoP po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt

Do góry